РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни "Аналіз технологічних систем" (нормативний блок) ( вибірковий блок: за вибором ВНЗ / за вибором студента) для спеціальності 05


Скачати 326.46 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни "Аналіз технологічних систем" (нормативний блок) ( вибірковий блок: за вибором ВНЗ / за вибором студента) для спеціальності 05
Сторінка1/3
Дата10.06.2013
Розмір326.46 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3
Вінницький державний аграрний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

та інформаційного забезпечення

________________І.В.Гунько___

“______”_______________2010 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни "Аналіз технологічних систем" (нормативний блок)

( вибірковий блок: за вибором ВНЗ / за вибором студента)
для спеціальності 6.050503 "Машинобудування"

Факультет механізації сільського господарства .

Кафедра Машини та обладнання с.г. виробництва .

Нормативні дані

Форма

навчання

Курс/семестр

Загальна кількість годин/кредитів

Обсяг навчальної роботи (год.) для 1 студента

Аудиторні

години
Лекції

Лабораторні заняття

Практичні (семінарські заняття)

Індивідуальні завдання

Самостійна робота студентів без керівництва викладача

Курсові проекти (роботи)

Заліки, іспити

РГР, РР

Денна


3/6

54/1,5

18

38

-

-

22

-

Залік
4/7

72/ 2

14

30

-

-

28

-

Іспит

РГР

Заочна

4/7

54/1,5

4

446
Залік
4/8

72/ 2

4

464
Іспит

КР


Робоча програма:

1.Складена на основі

тимчасової програми для ВУЗів ІІІ – ІV рівнів акредитації з дисципліни

"Аналіз технологічних систем" із спеціальності 6.05503, затверджена 2010р. .

(назва типової, тимчасової програми, дата її затвердження)

2. Складена викладачем доц., к.т.н. Гунько І.В. .

(вчене звання, прізвище, ініціали)

3. Затверджена на засіданні кафедри “ 25 серпня 2010 р., протокол 1 .

Зав. кафедрою_______________Іванов М.І.

(підпис)

4. Схвалена методичною радою факультету
“____”____________2010 р., протокол______________

Голова науково-методичної ради факультету___________ (підпис)

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Згідно з характерними ознаками різних освітньо-кваліфікаційних рівнів фахова підготовка бакалавра передбачає набуття навичок та знань щодо проектування, освоєння, експлуатації, забезпечення стабільності роботи, оптимізація параметрів різних технологічних систем. Стабільність технологічних процесів забезпечується ситуаційним управлінням, яке потребує вміння налагоджувати зворотні зв’язки, встановлювати причини та наслідки відхилень від номінального режиму технічних та технологічних систем. Дії бакалавра повинні спиратися переважно на відомі алгоритми, що розроблені для типових процесів і ситуацій.

Метою дисципліни «Аналіз технологічних систем» є відпрацювання навичок формування постановки виробничих цілей, вирішення аналітичних задач розрахунків параметрів технічних та технологічних систем, задач їх проектування, визначення оптимальних параметрів систем, що забезпечують найбільш ефективне їх використання на основі поєднання гуманітарної, фундаментальної та загальнотехнічної підготовки з решти дисциплін.

Завданням дисципліни «Аналіз технологічних систем» є опанування студентами сучасних методів системного аналізу, отримання навичок у дослідженні операцій, функціонально-вартісному проектуванні з урахуванням специфіки сільськогосподарського виробництва.

Вивчивши дисципліну, студент повинен знати: цілі та критерії професійної діяльності, пріоритети в системі виробничих цінностей та їх динаміку; основні принципи аналізу виробничих ситуацій і систем; принципи формулювання задач; функції автоматизованого робочого місця інженера.
Структура
 • Розкриття суті і цілі інженерної діяльності.

 • Структура і формування інженерних задач

 • Процес і методи аналізу технологічних систем

 • Конструктивний та технологічний аналіз технічних систем

 • Функціонально-вартісний аналіз систем

 • Техніко-економічний аналіз систем

 • Методи створення та удосконалення технологічних систем

 • Оптимізація параметрів систем


Вивчивши дисципліну, студент повинен:

знати:

 • Цілі професійної діяльності. Суть системного підходу в інженерній діяльності.

 • Принципи формування задач і постановки цілей

 • Методи завдання, проектування, планування і організації технологічних систем та управління процесами машиновикористання

 • Основні принципи та методи аналізу виробничих ситуацій і систем

 • Поновлювальні та непоновлювальні ресурси механізованого сільськогосподарського виробництва

 • Методи вирішення аналітичних задач з використанням ПЕОМ

 • Методи і прийоми функціонально-вартісного аналізу систем з використанням ПЕОМ

 • Методи і прийоми техніко-економічного аналізу системи з використанням ПЕОМ

 • Основні методи проектування та моделювання технологічних та технічних систем з використання ПЕОМ

 • Методи оптимізації параметрів систем з використанням ПЕОМ


вміти:

 • Правильно формулювати інженерні задачі та вибирати раціональні методи їх вирішення

 • Будувати матриці взаємозв’язків факторів, що впливають на роботу технологічних систем з використанням електронних таблиць Excel for Windows.

 • Використовувати АРМ інженера для вирішення виробничих задач

 • Вирішувати аналітичні задачі та проводити оцінку окремих факторів на показники роботи технологічної системи шляхом написання програм на мові програмування Pascal, в середовищі MathCad for Windows.

 • Розробляти карти втрат при виконанні механізованих робіт в середовищі Excel for Windows

 • Вирішувати задачі оптимізації параметрів систем засобами лінійного програмування з використанням електронних таблиць Excel for Windows, в середовищі MachCad, for Windows.

 • Складати креслення окремих деталей, складальних креслень, специфікацій, аксонометричних проекцій виробів з використанням прикладного пакету Компас LT.

 • Складати креслення гідравлічних, кінематичних схем приводів робочих органів с/г техніки, планів майстерень, виробничих дільниць в середовищі Visio for Windows.

 • Будувати функціонально-вартісну діаграму в середовищі Excel for Windows.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Теми лекцій для студентів 3 курсу (6 семестр)

 1. Введення в дисципліну "Аналіз технологічних систем" (2 години).

 2. Технічні, технологічні системи та виробничі ситуації (4 години).

 3. Види і принципи аналізу технічних систем і виробничих ситуацій (2 години).

 4. Інженерний аналіз технологічних систем (2 години).

 5. Статистичний аналіз в задачах машинобудування та машиновикористання (4 години).

 6. Вирішення задач математичної статистики засобами Microsoft Excel (4 години)

Всього: 18 годин.
Теми лекцій для студентів 4 курсу (7 семестр)

 1. Структурний аналіз технічних та технологічних систем (2 години).

 2. Функціонально-вартісний аналіз технічних та технологічних систем. (4 години)

 3. Лінійна оптимізація. Транспортна задача і методи її вирішення (4 години)

 4. Симплексний метод у вирішенні лінійних оптимізаційних задач (2 години)

 5. Техніко-економічний аналіз технічних та технологічних систем (2 години).


Всього: 14 годин.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ

Теми лекцій для студентів 3 курсу (6 семестр)
Лекція № 1 (2 години)

Тема: ” Введення в дисципліну «Аналіз технологічних систем»”

Розглядаються мета і задачі дисципліни, її структура. Надається структурно-модульна схема дисципліни. Визначення елементів категорійно-понятійного апарату інженерії. Розглядаються об’єктивні чинники розвитку виробничої діяльності. Основні елементи і взаємодії інженерної діяльності. Функції інженерної діяльності.

Лекція № 2 (4 години)

Тема: ”Технічні, технологічні системи та виробничі ситуації ”

Визначення поняття «система». Узагальнена модель системи. Класифікація систем. Технічна система (ТС). Технологічна система (ТхС). Приклади технічних та технологічних систем. Класифікація і особливості аграрних ТхС, їх властивості. Схема життєвого циклу аграрних ТС. Виробничі системи та ситуації. Взаємовплив ТС, ТхС та виробничих ситуацій. Загальні напрямки удосконалення систем.

Лекція № 3 (2 години)

Тема: ”Види і принципи аналізу технічних систем і виробничих ситуацій”

Поняття «аналіз», види аналізу: за методологією, змістом, масштабом. Глибина структуризації. Схема аналізу виробничої ситуації.

Лекція № 4 (2 години)

Тема: ” Інженерний аналіз технологічних систем ”

Визначення поняття інженерного аналізу. Основні принципи інженерного аналізу. Загальна схема інженерного аналізу. Приклади постановки задачі інженерного аналізу. Взаємодія інженерного аналізу з проблемами управління виробничими процесами. Формулювання задач інженерного аналізу.

Лекція №5 (4 години)

Тема: ”Статистичний аналіз в задачах машинобудування та машиновикористання”

Основні поняття математичної статистики. Формулювання задач статистичного аналізу в сфері машинобудування та машиновикористання. Закони розподілу випадкових величин. Побудова кривих розподілу.

Лекція № 6 (4 години)

Тема: ”Вирішення задач математичної статистики засобами Microsoft Excel”

Основні функції і надбудови Microsoft Excel для вирішення задач математичної статистики. Побудова кривих розподілу засобами Microsoft Excel.

Всього: 18 годин.

Теми лекцій для студентів 4 курсу (7 семестр)
Лекція № 1 (2 години)

Тема: ”Структурний аналіз технічних та технологічних систем ”

Визначення понять «структура» і «структурна модель». Аналіз будови технологічних систем. Структурні моделі технічних та технологічних систем. класифікація структурних моделей. Приклади структурних моделей систем сільськогосподарського призначення, виявлення суперечностей і диспропорцій.
Лекція № 2 (4 години)

Тема: ”Функціонально-вартісний аналіз технічних та технологічних систем”

Основні поняття і положення функціонально-вартісного аналізу (ФВА). Функціональні моделі технічних та технологічних систем. Побудова функціональних моделей. Приклади функціональних моделей систем сільськогосподарського призначення. Загальна схема проведення ФВА. Аналіз функціональних моделей системи. Побудова матриці визначення коефіцієнтів корисності і вартості.


Лекція № 3 (4 години)

Тема: «Лінійна оптимізація. Транспортна задача і методи її вирішення»

Математичне моделювання. Методи складання початкового опорного плану транспортної задачі. Алгоритм методу потенціалів для вирішення транспортної задачі.
Лекція № 4 (2 години)

Тема: «Симплексний метод у вирішенні лінійних оптимізаційних задач»

Задача оптимізації загального виду. Симплексний метод з природним базисом. Алгоритм симплексного методу для пошуку розв’язку лінійних оптимізаційних задач.
Лекція № 5 (2 години)

Тема: ”Техніко-економічний аналіз систем”


Мета і завдання техніко-економічного аналізу систем. Методи та прийоми техніко-економічного аналізу систем. Оцінка впливу окремих чинників на значення і динаміку показників. Порівняння і групування, елімінування факторів. Застосування електронних таблиць Microsoft Excel для вирішення задач техніко-економічного аналізу систем на ПЕОМ.
Всього: 14 годин.

ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Перелік тем лабораторних занять для студентів 3 курсу

(6 семестр)Тема лабораторної роботи

Кількість годин для

спеціальності
Модуль 1

МК

1


Аналіз залежності ширини поворотної смуги руху машини від складу агрегату та виду повороту з використанням мови програмування Pascal

2

2

Використання алгоритмічної мови Pascal для проведення статистичних досліджень

4

3

Визначення оптимального завантаження трактора за використання тягового зусилля засобами MathCAD

4

4

Оптимізація конструктивних параметрів фрикційної муфти за критеріями забезпечення заданого крутячого моменту, працездатності її пар тертя та заданого терміну роботи її накладок засобами MathCAD

4

5

Символьні розрахунки та ділова графіка в MathCAD. Побудова тривимірних графіків

4
Модуль 2

МК

1

Системи табличної обробки даних. Основи роботи з табличним процесором Microsoft Excel

2

2

Побудова формул і проведення простих розрахунків в Microsoft Excel

2

3

Використання логічних функцій і умовних операторів Excel в задачах машинобудування

2

4

Графічне відображення інформації. Побудова діаграм та графіків засобами Microsoft Excel

2

5

Статистичний аналіз в задачах машинобудування та машиновикористання. Основні функції та надбудови Microsoft Excel для вирішення основних задач статистики в машинобудуванні

6

6

Статистичний аналіз точності механічної обробки деталей за допомогою кривих розподілу

6
Всього годин

38Перелік тем лабораторних занять для студентів 4 курсу

(7 семестр) – спеціальність МКТема лабораторної роботи

Кількість годин для спеціальностіМодуль 1

МК

1

Побудова гідравлічних схем приводів рульового керування сільськогосподарських машин засобами Microsoft Visio

2

2

Побудова структурних моделей технічних систем засобами Microsoft Visio

2

3

Функціонально-вартісний аналіз технічних систем засобами Microsoft Excel

6

4

Вирішення транспортної задачі засобами Microsoft Excel

6
Модуль 2

МК

1

Вирішення задач оптимізації засобами Microsoft Excel.

Симплекс-метод

6

2

Електронне опрацювання даних в процесі аналізу. Метод елімінування в АТС

2

3

Розробка форми для автоматичного складання кошторису на запасні частини до с/г техніки засобами Microsoft Excel

6
Всього годин

30ТЕМАТИКА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ
Теми РГР з дисципліни «Аналіз технологічних систем»

для студентів 4 курсу (7 семестр)

спеціальність МК


 1. Структурний та функціонально-вартісний аналіз механізму повороту крана

 2. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів скребкового транспортера

 3. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів підвісної кран-балки

 4. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів козлового крана

 5. Структурний та функціонально-вартісний аналіз елеваторів

 6. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів вертикального ковшового елеватору

 7. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів горизонтального гвинтового конвеєра

 8. Структурний та функціонально-вартісний аналіз скребкових конвеєрів

 9. Структурний та функціонально-вартісний аналіз механізмів руху кранів

 10. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів гвинтового конвеєру

 11. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів поворотного крану

 12. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів ланцюгово-скребкових завантажувачів

 13. Структурний та функціонально-вартісний аналіз скребкових конвеєрів

 14. Структурний та функціонально-вартісний аналіз козлового крану для завантаж. автомобілів штучними вантажами

 15. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів ланцюгово-скребкового конвеєра

 16. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів повноповоротного крану

 17. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів скіпового підйомника

 18. Структурний та функціонально-вартісний аналіз лебідки з ручним приводом

 19. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів механізму підйому візка мостового крану

 20. Структурний та функціонально-вартісний аналіз механізму підйому електроталі з фланцевим двигуном

 21. Структурний та функціонально-вартісний аналіз стрічкового транспортера для переміщення штучних вантажів партіями

 22. Структурний та функціонально-вартісний аналіз стрічкового конвеєра для переміщення штучних вантажів

 23. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів стрічкового конвеєра

 24. Структурний та функціонально-вартісний аналіз стрічкових транспортерів

 25. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів стрічкового транспортеру

 26. Структурний та функціонально-вартісний аналіз пластинчастого транспортеру для переміщення штучних вантажів

 27. Структурний та функціонально-вартісний аналіз параметрів пластинчастого транспортеруЗміст розрахунково-графічної роботи з дисципліни

«Аналіз технологічних систем»

для студентів 4 курсу (7 семестр)

  1   2   3

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни "Аналіз технологічних систем" (нормативний...
Аналіз технологічних систем" із спеціальності 055003 – "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва", затверджена...

РОБОЧА ПРОГРАМА з Міжгалузевий баланс ( вибірковий блок: за вибором...
Складена на основі тимчасової програми з курсу „Аналіз макроекономічних систем”, 2008р

РОБОЧА ПРОГРАМА З Управління персоналом ( нормативний блок ) для...

РОБОЧА ПРОГРАМА з Правознавства нормативний блок для спеціальності...
...

РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни Релігієзнавство (нормативний блок) для...
Економічна кібернетика 050200“Менеджмент організацій” 070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”

Розділ навчальної програми Курс за вибором Відповідність тем програми темам курсу за вибором
Теми 1 і 2 курсу за вибором вивчаються у 9 класі, тема 6 – в розділі «Основи веб-дизайну»

РОБОЧА ПРОГРАМА З психології управління нормативний блок для підготовки...
Складена на основі типової Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної політики України для підготовки...

Блок-схема (блок-діаграма)
У бізнесі блок-схеми ілюструють процес (фізичний процес виробництва, процес менеджменту), завдяки якому рішення доводяться до кінця....

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма «Словотвірна морфеміка сучасної української мови» для студентів галузі знань Гуманітарні науки, спеціальності 02030301...

Орієнтовні теми для рефератів (за вибором студента)
Жанрова специфіка драми-феєрії (на матеріалі п’єси Олександра Олеся «Над Дніпром»)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка