Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський Державній педагогічний університет Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтва Кафедра психології Програма іспиту з дисципліни


Скачати 355.76 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський Державній педагогічний університет Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтва Кафедра психології Програма іспиту з дисципліни
Сторінка1/2
Дата08.03.2013
Розмір355.76 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Психологія > Документи
  1   2
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський Державній педагогічний університет

Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтва

Кафедра психології

Програма

іспиту з дисципліни

«Загальна психологія»

Галузь: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010102 «Початкова освіта»

2011

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0101 – «Педагогічна освіта» (галузевий стандарт вищої освіти), «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу БДПУ» та «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів БДПУ»

Розробник: Доцент, канд. психол. наук Жук Н.В.

Програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри психології.

Протокол № 1 від 29.08.2011.

Завідувач кафедри О.В. Горецька

Зміст.

1. Пояснювальна записка

2. Зміст навчальної дисципліни

3. Питання до іспиту

4. Критерії оцінювання

5. Список рекомендованої літератури

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Призначення курсу вікової і педагогічної психології полягає в тому, що її вивчення сприяє набуттю майбутніми вчителями знань з питань загальних закономірностей розвитку особистості на різних вікових етапах її життя та діяльності, забезпечує розуміння ними психологічних основ навчання та виховання у загальноосвітній та професійній школі, специфіки педагогічної діяльності та ролі особистості вчителя як організатора навчально-виховного процесу. Вивчення курсу вікової та педагогічної психології сприяє формуванню у майбутніх учителів умінь використовувати методи та конкретні методики психологічних досліджень вікових та індивідуальних особливостей учнів, самостійно визначати потенційні можливості та тенденції розвитку творчих здібностей, цілей і потреб у суспільно корисній діяльності, своєчасно виявляти причини відставання у навчанні та девіантної поведінки окремих учнів, визначати найбільш ефективні шляхи усунення цих явищ; виховувати у майбутніх учителів доброзичливе ставлення до дітей, почуття відповідальності за формування їх особистості.

Мета даного курсу полягає в озброєнні майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями психологічних особливостей дітей різних вікових періодів.

Головні завдання курсу:

  • познайомити студентів з сутністю учіння про рушійні сили психічного розвитку;

  • розкрити особливості взаємозв'язку понять навчання і розвитку;

  • з'ясувати основні принципи вікової періодизації;

  • розглянути психологічні особливості дітей та їх розвиток у немовлячий, перед дошкільний, дошкільний та шкільний період життя.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Вікова та педагогічна психологія передбачає формування психологічної культури майбутніх спеціалістів, систематизацію психологічних знань студентів в сфері вікового розвитку людини, формування умінь практичного використання знань з дисципліни з метою організації діагностичної і психокорекційної роботи з дітьми.

Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни «Вікової та педагогічної» студент повинен:

-знати основні поняття з вікової та педагогічної психології різноманітні теоретичні підходи з проблем психічного розвитку дитини;

-уміти здійснювати різноманітну інерпритацію фактів розвитку дитини;

-володіти способами діагностики і корекції відхилень у розвитку дітей;

  1. Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни: філософія, педагогіка, вікова анатомія та фізіологія, психофізіологія, психологія особистості; історія психології, психодіагностика, психокорекція, експериментальна психологія, сімейна психологія, методологічні проблеми психології.


2. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Предмет і завдання вікової та педагогічної психології, її методи дослідження.

Поняття про предмет вікової психології та її завдання. Основні галузі вікової психології: психологія дошкільника, психологія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія юності.

Поняття про предмет педагогічної психології та її завдання. Основні галузі педагогічної психології: Психологія виховання та самовиховання, психологія учіння і психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя.

Виникнення вікової і педагогічної психології та короткий нарис їх розвитку. (П.П.Блонський, Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн, Н.О.Леонтьєв, Д.Б.Єльконін та ін.). Єдність вікової і педагогічної психології. Зв’язок вікової і педагогічної психології з іншими науками, зокрема, філософією, віковою фізіологією, загальною психологією та педагогікою.

Проблема методу психологічного дослідження. Зв’язок методів психології з методами інших наук. Класифікація методів за групами: організаційні, емпіричні, обробки даних, інтерпретаційні.

Основні методи вікової і педагогічної психології: спостереження, експеримент та їх види. Тести та умови їх наукового застосування. Анкета. Анкета. Соціометрична методика для вивчення дитячого колективу. Діагностика психічного розвитку та поведінки особистості, що розвивається.

Біологічний та соціальний фактори розвитку психіки. Провідна роль життя та суспільно корисної діяльності, навчання і виховання у психічному розвитку дитини та формуванні її особистості. Роль свідомого активного ставлення до власного життя, діяльності та поведінки для становлення особистості.

Теорія Л.С. Виготського про суспільне-історичне походження вищих психічних функцій. Рушійні сили психічного розвитку особистості. Умови та фактори психічного розвитку. Розвиток та навчання і виховання.

Вікова періодизація. Соціальна ситуація розвитку. Провідна діяльність віку. Новоутворення віку. Кризи вікового розвитку.

Затримки психічного розвитку та їх причини. Акселерація (прискорення) психічного розвитку. Вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку в процесі навчання та виховання.


Тема 2. Психічний розвиток дитини від народження до трьох років.

Донатальний період розвитку людини. Стадія немовляти. Значення спілкування дитини з дорослими для її психічного розвитку. Розвиток рецепторної та рухової діяльності. Предметно-орудійна діяльність. Розвиток мислення. Розвиток мовлення. Основні досягнення психічного розвитку в період раннього дитинства. Новоутворення віку. Криза трьох років.


Тема 3. Психічний розвиток дитини дошкільного віку.

Соціальна ситуація розвитку дошкільника. Фізичний та анатомо-фізіологічний розвиток дошкільника. Потреба у спілкуванні з дорослими. Визначальна роль дорослих у психічному розвитку дошкільника.

Гра, як провідна діяльність дошкільника, її значення для психічного розвитку дитини. Елементи навчання та праці у діяльності дошкільника, їх місце і роль у формуванні особистості. Виникнення самопідпорядкування мотивів як умова довільності дошкільника. Розвиток пізнавальної сфери. Формування особистості у дошкільному віці. Новоутворення віку.

Особливості морфофункціонального розвитку шестирічних дітей.

Психологічні особливості, які мають бути сформовані у дитини на кінець шестирічного віку.

Компоненти психологічної готовності дитини до шкільного навчання: інтелектуальна готовність, особистісна та соціально-психологічна готовність, вольова готовність.

Відмінність шестирічних дітей від семирічних. Адаптація шестирічних дітей до шкільного навчання.


Тема 4. Психічний розвиток та формування особистості молодшого школяра.

Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Фізичний та анатомо-фізіологічний розвиток молодшого школяра.

Навчальна діяльність як провідний вид діяльності, що визначає психічний розвиток молодших школярів. Динаміка співвідношення ігрової та навчальної діяльності на різних етапах початкового навчання. Психологічні особливості трудової діяльності молодших школярів. Мотиви навчання, спілкування та поведінка дітей у молодшому шкільному віці. Особливості пізнавальних інтересів.

Розвиток пізнавальної діяльності молодшого школяра. Вікові та індивідуальні особливості уваги, сприймання, пам’яті, мислення, уяви у молодшому шкільному віці. Розвиток усної, писемної та внутрішньої мови. Роль мови у психічному розвитку молодшого школяра.

Формування особистості молодшого школяра. Розвиток довільно-вольової регуляції та формування характеру. Моральний розвиток. Новоутворення віку.

Характеристика міжособистісних стосунків у молодшому шкільному віці.

Роль особистості вчителя у навчанні та вихованні молодшого школяра. Єдність педагогічних впливів школи і сім’ї.


Тема 5. Психічний розвиток та формування особистості у підлітковому віці.

Соціальна ситуація розвитку підлітка. Місце та значення підліткового віку у розвитку дитини. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка. Криза підліткового віку.

Найважливіші новоутворення підліткового віку – якісні закономірні зміни у структурі особистості. „Почуття дорослості”. Розвиток самосвідомості. Потреба у самоствердженні. Особливості самооцінки, волі, почуттів, якісна зміна мотиваційної сфери. Потреба почуттів, якісна зміна мотиваційної сфери. Потреба у спілкуванні, товаришуванні, у зразку для наслідування, ідеали. Провідна роль колективу, референтної групи, взаємовідносин з людьми у формуванні особистості підлітка. Стосунки хлопчиків та дівчаток у підлітковому віці.

Якісні зміни у пізнавальній сфері підлітків. Довільний характер сприймання, пам’яті, уяви, дедуктивний характер розумової діяльності підлітків.

Навчальна діяльність та розумовий розвиток учнів підліткового віку. Трудова діяльність та питання профорієнтації підлітків. Особливості навчально-виховної роботи педагога з дітьми підліткового віку. Педагогічний такт, педагогічний оптимізм, опора на колектив однолітків, формування ідеалів у школярів, робота з батьками.

Проблема „важких” підлітків. Причини девіантної поведінки. Роль помилок у сімейному вихованні. Педагогічні помилки.


Тема 6. Психологічні особливості становлення особистості у юнацькому віці.

Поняття юності та її вікові границі.

Фактори психічного розвитку у юнацькому віці.

Навчально-професійна діяльність як провідний вид діяльності у юнацтві. Єдність професійних і пізнавальних інтересів та мотивів і навчальної діяльності у юнацькому віці.

Особливості розумової діяльності протягом ранньої юності. Формування теоретичного мислення та стилю розумової діяльності. Розвиток пізнавальних процесів та властивостей особистості у старшому юнацькому віці. Вибірковість стосовно джерел інформації. Формування перцептивних здібностей та уміння спостерігати, адекватно сприймати та розуміти соціальні явища у житті людей.

Становлення особистості в юнацькому віці. Розвиток самосвідомості та самооцінки. Формування світоглядних поглядів та переконань. Особливості почуттів та волі. Формування ціннісних орієнтацій та цілісного характеру. Романтика, мрії, ідеали.

Міжособистісні стосунки у колективі юнаків. Взаємовідносини з дорослими. Взаємовідносини між юнаками та дівчатами. Дружба та любов у юнацькому віці.

Роль суспільної роботи та суспільно корисної праці у формуванні особистості та підготовці юнаків і дівчат до активної трудової діяльності та професійного самовизначення.


Тема 7. Психологія навчання.

Загальна характеристика процесу навчання. Психологія засвоєння знань, характерні особливості цього процесу. Залежність ефективності засвоєння знань від змісту навчального матеріалу, його форми та складності. Основні психологічні компоненти процесу засвоєння знань: позитивне ставлення учнів до учіння; процеси безпосереднього, чуттєвого засвоєння знань; процеси запам’ятання та збереження одержаної інформації; мислення як вищи процес у надбанні знань. Формування учбових умінь та навичок.

Навчання як управління учбовою діяльністю учнів. Спосіб управління. Типи навчання. Система навчання, заснована на теорії поетапного формування розумових дій. Психологічний аспект проблемного навчання.


Тема 8. Психологія учіння як специфічна пізнавальна діяльность людини.

Процес учіння як теоретична і прикладна проблема педагогічної психології. Учіння як діяльність. Структура учбової діяльності: учбова задача, зміст учіння, мотиваційний та операційний компоненти. Мотиви учіння. Психологічні умови формування уміння вчитися самостійно. Вплив пізнавального інтересу та роль вчителя в розвитку цього уміння. Співвідношення понять учіння та розвиток.


Тема 9. Структурний аналіз навчальної діяльності.

Мотиви навчальної діяльності. Види мотивів навчальної діяльності. Пізнавальні потреби, пізнавальні інтереси, установки. Орієнтовний компонент навчальної діяльності. Поетапне формування розумових дій за П. Я. Гальперіним. Виконавський компонент: репродуктивні дії, стандартні, пошукові, творчі. Рефлексивно-оціночний компонент: самооцінка, самоконтроль. Змістовий компонент: загальна характеристика знань, психолого-педагогічні умови засвоювання знань. Вікова динаміка формування компонентів навчальної діяльності: вікові особливості становлення компонентів навчальної діяльності у молодшому шкільному віці, у середньому шкільному віці, у старшому шкільному віці.


Тема 10. Психологія виховання.

Суітність та завдання психології виховання. Специфіка процесу виховання. Загальні психологічні закономірності формування особистості учня. Питання розвитку особистості у вітчизняній педагогічній психології. Проблема розвитку особистості в працях зарубіжних психологів. Діяльність та формування особистості. Самопізнання та самооцінка – передумови самоуправління у вихованні. Самовиховання – найвища форма самоуправління. Виховання і самоуправління – дві сторони єдиного процесу.

Показники вихованості. Вихованість як система органічно взаємопов’язаних і взаємозумовлених якостей особистості. Поняття критеріїв вихованості як головного психологічного механізму, що визначає дієвість моральних норм. Операційна та мотиваційна сторона якостей особистості. Критерії вихованості учнівського колективу.


Тема 11. Психологія сімейного виховання.

Роль сім’ї у формуванні особистості дитини. Психологічні особливості сімейного виховання. Формування якостей особистості у процесі виховання. Взаємодія батьків і дитини.

Праця – один з вирішальних факторів виховання учнів. Психологічні основи трудового виховання. Формування готовності школярів до професійного самовизначення та свідомого вибору професії. Виховний вплив учнівського колективу та формування особистості кожного з його членів.


Тема 12. Психологія вчителя як суб’єкта педагогічної діяльності.

Вимоги до діяльності вчителя в умовах розбудови демократичної країни. Структура педагогічної діяльності. Педагогічні здібності та риси особистості сучасного вчителя. Психологічні основи педагогічного такту та його вплив на учбову діяльність та поведінку учнів. Індивідуальний стиль у педагогічній діяльності вчителя – новатора.


  1   2

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський...
«Педагогічна освіта» (галузевий стандарт вищої освіти), «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський...
«Педагогічна освіта» (галузевий стандарт вищої освіти), «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський...
Програма іспиту складена на основі навчальної програми «Психологія» та положень «Про європейську кредитно-трансферну систему організації...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський...
Програма іспиту складена на основі навчальної програми «Конфліктологія», «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський...
«Педагогічна освіта» (галузевий стандарт вищої освіти), «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ...
Програма обговорена на засіданні кафедри педагогіки, протокол №16 від 18 червня 2013 року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський...
Основи психокорекції» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський...
Основи психокорекції» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський...
Напрям підготовки 010104 Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ...
Класичні західні традиції у порівняльної психології (Картезіанський дуалізм, Асоціанизм, Біхевіоризм)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка