Закон України «Про охорону праці»


НазваЗакон України «Про охорону праці»
Сторінка9/9
Дата13.03.2013
Розмір0.95 Mb.
ТипЗакон
obuch.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Фахівці служби охорони праці діють відповідно до типового положення про цю службу, яким передбачені їхні права по виконанню визначених функцій у випадку виявлення порушень охорони праці. Розпорядження фахівця з охорони праці можу скасувати тільки лише роботодавець.


Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування й організувати проведення попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників у порядку передбаченому законодавством.

Крім гарантій і прав, наданих працівникам, законодавством передбачені і їхні обов’язки по дотриманню вимог нормативно-правових актів по охороні праці, згідно з якими працівник повинен:

– піклуватися по особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

– знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів по охороні праці, правила користування устаткуванням, машинами і механізмами, іншими засобами виробництва, засобами колективного і індивідуального захисту;

– проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

Працівник несе персональну відповідальність за порушення зазначених вимог.

Висновок
Детально ознайомившись з дипломною роботою, ми одержали глибокі, фундаментальні знання в сфері охорони праці. В даній роботі мною була розкрита основна мета її написання: ознайомлення та аналіз поняття охорона праці, процесу закріплення охорони праці в Україні, затвердження охорони праці в необхідних нормативно правових актах держави, чільне місце серед яких посідає Закон України «Про охорону праці»; визначення стану захищеності жінок, неповнолітніх та осіб зі зниженою працездатністю в процесі їхньої трудової діяльності; детальне ознайомлення з гарантіями прав працівників на охорону праці, що гарантуються і забезпечуються державою. Все це прослідковується і визначається після детального, поглибленого наукового аналізу даної моєї праці та джерел, що використовувались в процесі написання курсової роботи.

Так в I розділі я більш детально зупинилася на понятті охорони праці, описуючи загальні засади такого явища як «охорона праці на підприємстві, в організації, установі». Також було зачеплено питання охорони праці жінок, неповнолітніх та осіб зі зниженою працездатністю, оскільки дані категорії людей потребують особливої уваги через свої фізичні якості.

В розділі II я вважала за необхідне розглянути стан охорони праці на прикладі даного підприємства.

Нормативні документи, що складають нормативно-правову базу з охорони праці, це є:

  1. Конституція України;

  2. Закон України «Про охорону праці»;

  3. Міжгалузеві і галузеві нормативні акти;

  4. Міжнародні стандарти системи стандартів безпеки праці;

  5. Державні стандарти України;

6. Правила, норми, положення, інструкції керівництва або вказівки, вимоги, рекомендації, технічні умови безпеки.

В III, заключному, розділі курсової роботи проаналізовано норми, правила з техніки безпеки і виробничої санітарії, які встановлюються і гарантуються державою для забезпечення охорони праці. В цьому розділі я детально зупинилася на тих заходах безпеки на підприємстві, які необхідні для захисту життя і здоров’я працівників.

Дана дипломна робота є результатом глибокого аналізу, дослідницької роботи різних джерел по даній темі. Пріоритетним джерелом написання цієї роботи виступив Закон України «Про охорону праці», оскільки він комплексно регулює питання охорони праці. Даний закон став фундаментом моєї науково-дослідницької роботи. Базисом дипломної роботи також виступили праці, суб’єктивна оцінка і аналіз науковців, авторів підручників. Конституція України, як основне джерело законодавства України, також виступає основним орієнтиром моєї курсової роботи.

Основними методами, якими я користувалася в процесі написання роботи, були метод порівняння, аналізу та опису.

Список використаної літератури
1. Барабаш В.И. Психология безопасности труда. – СПб.: СПГАУ, 1996. – 298 с.

2. Большаков А. С, Михайлов В.И. Современный менеджмент: Теория и практика. – СПб.: Питер, 2000. – 416 с.

3. Василъчук М.В. та ін. Основи охорони праці. – К.: Просвіта, 1997. – 208 с.

4. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу / МОЗ України. – К., 1998. – 34 с.

5. Гогіташвілі Г.Г. Охорона праці на підприємствах промисловості будівельних матеріалів: Навч. посіб. – К.: ІСДО, 1993. – 252 с.

6. Гогиташвили Г.Г. Порядок разработки и внедрения системы управления безопасностью труда на предприятии: Методич. реком. – Л.: Облсовпроф, 1978. – 28 с.

7. Гогиташвили Г.Г. Система управления охраной труда: Рекомендации по разработке и внедрению. – Л.: Облсовпроф, 1982. – 132 с.

8. Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці на підприємстві. – Л.: Львів, політехн. ін-т, 1991. – 38 с.

9. Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці. – Л.: Афіша, 2002. – 320 с.

10. Дячок М.Г. Основи права. – Л.: МВОУ, 1997. – 152 с.

11. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. – К.: Основа, 1998. – 240 с.

12. Жидецький В.П., Джигирей В. С, Мельников О.В. Основи охорони праці: Підручник. – 5-те вид., перероб і доп. – Л.: Афіша, 2001. – 350 с.

13. Загальна документація, що регулює організаційні функції з охорони праці при створенні підприємства та в процесі його діяльності // Охорона праці. – 2006. – №1. – С. 4–18.

14. Законодавство України про охорону праці: У 4-х т. – К.: Основа, 1990.

15. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учеб. для вузов. – М: Культура и спорт, 1998. – 350 с

16. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За ред. В.М. Вакуленка, О.П. Товстенка – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.

17. Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллин: Валгус. – 1981. – 132 с.

18. Лесенко Г.Г. Підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництва // Охорона праці. – 2004. – №5. – С 12–36.

19. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл.: І. П. Козінцев, Л.А. Савенка. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 336 с.

20. Мельник С А. Управління регіональною економікою. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с

21. Методические рекомендации по организации разработки и внедрения СУОТ на предприятии. – Казань: ВНИИОТ ВЦСПС, 1988. – 36 с.

22. Методические рекомендации по разработке и внедрению стандартов предприятий и системы управлению безопасностью труда / Г.Г. Гогиташвили, Г.В. Лесенко, В.Н. Петров и др. – Л.: Облсовпроф, 1976. – 56 с.

23. Міжнародне законодавство про охорону праці: У 3-х т. – К.: Основа, 1997.

24. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». – К.: Основи, 1997. – 528 с.

25. Основи охорони праці: Підручник / М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, І. Ф. Степанець та ін. – К.: Основа, 2000. – 416 с.

26. Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: УАБІ, 1995. – 195 с.

27. Пыжик Г.М., Савицкий В.Е., Гогиташвили Г.Г. Управление безопасностью труда на основе стандартизации: Опыт Львовских предприятий. – К.: Техника, 1981. – 88 с.

28. Пыжик Г.М., Савицкий В.Е., Гогиташвили Г.Г. Управление безопасностью труда на предприятии: Опыт Львовской области. – М.: Профиздат, 1982. – 112 с.

29. Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві. Затв. наказом МНС України №398 від 27.06.2006 р.

30. Рекомендации «Управление охраной труда. Основные положения» / Г.Г. Гогиташвили, А.П. Купчин и др. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 15 с.

31. Совершенствование условий труда на промышленных предприятиях / М.И. Долишний, А.М. Вейнберг, Г.Г. Гогиташвили и др. – К.: Наук, думка, 1979. – 236 с.

32. Справочная книга по охране труда в машиностроении / Под ред. О.Н. Русака. – М.: Машиностроение, 1989. – 541 с.

33. Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К.Н. Ткачук, Ф.И. Иванчук, Р.С. Сбарно, Л.Г. Степа нов. – К.: Техника, 1991. – 285 с.

34. Хміль Ф.I. Менеджмент: Підруч. – К.: Вища шк., 1995. – 351 с.

1 Трудове право: Прокопенко В.І.-К.: Вен Турі,96р.,223с.

1 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.94р.№19//Законодавча база “LIGA Закон”

1 Основи охорони праці: навч. посібник/ За ред. Я.І.Бедрія .- 3-тє вид., перероб. і доп.- Львів “Магнолія плюс”, видавець СПДФ ОВ м. Піча,. 04.-240с.

1 Кодекс законів про працю України, ст.178: Чинне законодавство зі змінами та доповненням на 01.08. 2004р.:К.:Вид. Паливода А.В., 2004.-112с.

1 Трудове право: Болотіна Н.Б.,Чанишева.-К.,01р.-563с.

1 Науково-практичний коментар до закону України «Про охорону праці».-К.,1997.-С.32

1 Практикум: Болотіна Н.Б.,02р.-287с

1 Трудове право: Прокопенко В.І.-К.: Вен Турі,96р.,223с.

1 Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24 02.94 р.//Законодавча база “LIGA Закон”

1 Положення про розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємстві, в установі і організації: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від10.08.93з.№623// Законодавча база “LIGA Закон”.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Закон України Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України...
Внести до закону України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 1992, №49, ст. 668; 2003, №2, ст. 10) такі зміни

Закон України «Про охорону праці»
Мета роботи: ознайомлення з основними документами нормативно-правової бази з охорони праці в Україні

Список літератури з дисципліни
...

Закон України «Про охорону праці»
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Закону України «Про охорону праці»
«Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці», повідомляємо, що в цілому підтримуючи пропозицію приведення у відповідність...

Закон у Укра їни «Про охорону праці»
Поняття «охорона праці» досить широке. Воно включає питання безпеки виробництва, створення здорових та безпечних умов праці, профілактику...

ПОРЯДОК опрацювання і затвердження власником нормативних актів про...
На виконання Закону України "Про охорону праці" N 2694-12, постанови Кабінету Міністрів України від 27. 01. 93 N 64 ( 64-93-п )

Закон України «Про охорону праці»
Кафедра дидактики природничо–наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні

План: Законодавча та нормативна база України про охорону праці. 2...
Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В Основи охорони праці. – Львів.: Афіша, 2000. С. 17-69

6. ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Відповідно до ст. 13 закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка