Яку роль відіграли органи влади у східних слов'ян в процесі державотворення?


Скачати 92.79 Kb.
НазваЯку роль відіграли органи влади у східних слов'ян в процесі державотворення?
Дата18.09.2013
Розмір92.79 Kb.
ТипВопрос
obuch.com.ua > Право > Вопрос
УРОК № 1. Східні слов'яни у VI – середині ІХ ст.
? ПРОБЛЕМА


КРОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
3. Яку роль відіграли органи влади у східних слов'ян в процесі державотворення?

2. Як вплинуло господарське життя східних слов'ян на їх політичне згуртування?1. На яких територіях розселилися східні слов'яни та їх сусіди?ВИСНОВКИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ


VI – VIII століття стали важливою віхою у господар-ському і суспільному розвитку русичів, а саме: було створено сприятливі умови для становлення держави.
УРОК № 2. Становлення держави із центром у Києві.? ПРОБЛЕМА


КРОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ2. Перші будівничі держави

1. Визначіть внутрішні та зовнішні передумови утворення держави у східних слов'ян

ВИСНОВКИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ


  1. З розпадом родової общини з’являється майнова нерівність і влада переходить у руки племінної верхівки.

Необхідність оборони своїх земель від зовнішніх ворогів зумовило політичне об’єднання східнослов’янських племен навколо Києва.

  1. Перші будівничі Київської держави спрямовували свою діяльність на зміцнення влади і розширення території.

УРОК № 3. Зміцнення Київської держави в середині Х ст.? ПРОБЕМА


КРОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ3. Княгиня Ольга і я поряд з

Нестором-літописцем

( зустріч з “Повістю минулих літ”)

2. Княгиня Ольга – мудрий реформатор чи жорстока правителька?


1. Чому політика Святослава сприяла перетворенню Русі в імперію?
ВИСНОВКИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ


1. Княгиня Ольга – видатна постать в історії станов-лення і зміцнення Киівської держави.

2. Реформаторська діяльність княгині Ольги сприяла зміцненню центральної влади, утвердженню єдиновладдя.

3. Походи Святослава сприяли розширенню території за рахунок приєднання завойованих земель. Русь стояла на порозі перетворення в ранньосередньовічну імперію.

УРОКИ № 4, 5. Володимир Великий. Впровадження християнства як державної релігії.
? ПРОБЛЕМА


КРОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ3. Значення реформ князя Володимира для зміцнення Київської держави.2. Історичне значення прийняття християнства.
1. Чому князь Володимир запровадив християнство на Русі?ВИСНОВКИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ


1. Основним мотивом пошуку нової релігії було зміцнення князівської влади і Київської держави.

2. Прийняття християнства було подією епохального масштабу.

3. Здійснені князем Володимиром реформи послужили підстваою для істориків назвати його Великим і зарахувати його до лику святих Руської православної Церкви.

УРОК № 6. Київська держава за часів правління


Ярослава Мудрого.
? ПРОБЛЕМА


КРОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ3. Доведіть, що ”Руська Правда” захищала інтереси феодальної знаті.

2. Які причини зумовили необхідність єдиного законодавства у Київській Русі?1. Роль закону у суспільстві:

моя думка.
ВИСНОВКИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

1. Закон – основа правової держави.

2. Зміцнення і розвиток Київської держави вимагали впорядкування і єдиного трактування юридичних норм.

  1. Руська Правда”, як перший звід давньоруського права, узаконила неоднорідність суспільства у Київській державі.


УРОК № 7. Київська держава за правління Ярославичів.
? ПРОБЛЕМА

КРОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ3. Чи може зберегтись міцна держава якщо “кожен... держить отчину свою”?

2. У чому полягало негативне значення усобиць для розвитку Київської Русі?

  1. З'ясувати причини роздробленості

у Київській державіВИСНОВКИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

1. Феодальні усобиці підірвали могутність Київської держави і привели її до роздробленості.

2. Князівські з'їзди виявилися неспроможними удоскона-лити систему політичних відносин й уникнути усобиць, однак відіграли позитивну роль у боротьбі з половцями.
УРОК № 8. Володимир Мономах.
? ПРОБЛЕМА

КРОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
3. Обговорюємо “Повчання дітям”.

2. Чим пояснити зростання міжнародних позицій Київської держави?

1. Яку мету ставив Володимир Мономах у внутрішній політиці?

Якими шляхами її реалізовував?
ВИСНОВКИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

1. Головною метою внутрішньої полвтики Володимира Мономаха було збереження єдності руських земель.

2. Зовнішня політики В. Мономаха була суперечлива: з одного боку, вона відповідала державним інтересам Русі та сприяла зміцненню її міжнародного становища, а з іншого – несла нещастя народам, які піддавались нападам русичів.

3. ”Повчання дітям”можна вважати першим твором української педагогіки, спрямованим на виховання кращих людських якостей.

УРОК № 9. Соціальний устрій та господарське життя


Київської держави.? ПРОБЛЕМА

КРОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Які зміни в господарстві привели до змін в соціальній структурі суспльства?


МІНІ - ПРОЕКТ

ВИСНОВКИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Розвиток господарства і зміна соціальної структури в місті і селі привели до утвердження феодальних відносин в ХІ столітті.
УРОК № 10. Культура Київської Русі.? ПРОБЛЕМА

КРОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

3. Яке значення мала культура Київської Русі для зміцнення і розквіту держави?


2. Доведіть, що пам'ятки культури Київської Русі дають можливість зрозуміти духовне життя наших пращурів.


1. Які основні віхи можна виділити в процесі формування українського етносу?ВИСНОВКИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ
Культурний розвиток Русі у ІХ – ХІІ століттях був на піднесенні й досяг кращих зразків європейської культури.

ЩУРІВЧИЦЬКА

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

ПРОЕКТ:

ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ

НА УРОКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

В 7 КЛАСІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ”
село Щурівчики

2012 рік

Проект підготувала :

МЕЛЬНИК ВІРА АНДРІЇВНА –

вчитель Щурівчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізяславського району.
Обгрунтування вибору проблеми
Проблемне навчання є одним із найефективніших методів навчання. Саме розвиток творчого мислення необхідний при вивченні історії для з'ясування причинно-наслідкових зв'язків, спрямованих на розкриття причин будь-якого історичного явища чи події, який спонукає дітей активно включатись у навчально-пізнавальний процес і виробляти власну позицію, допомагає знайти варіанти розв'язання причин існування проблемної ситуації.
Мета проекту
Даний проект можна використовувати при вивченні теми “Київська Русь в ІХ – ХІІ столітті” з метою активіза-ції пізнавальної діяльності учнів. Він допомагає творчо вирішувати проблемні ситуації, з'ясовувати причини, які призвели до їх виникненння. Дає змогу ефективно викори- стовувати самостійну роботу учнів, удосконалює вміння співпраці у групах, організації дискусій, самооцінювання, взаємооцінювання, розвиває комунікативні здібності учнів.


Завдання проекту
Допомогти вчителю у виборі проблемних питань і кроків їх вирішення при вивченні теми “Київська Русь в ІХ – ХІІ столітті”, сприяти дослідницько - пошуковій діяльності учнів, а також вибору інтерактивних методів навчання.


Використана література
Сучасний урок. Панорама методичних ідей. Харків, “Основа”, 2004. Бібліотека журналу “Історія та правознавство”.
Баханов К.О. Дослідницька робота учнів на уроках історії. Харків, “Основа”, 2004. Бібліотека журналу “Історія та правознавство”.
Полончук О.І. Реалізація принципів проблемно-поліло-гічного навчання. Ж-л “Історія та правознавство”, № 4-5, 2004.
Федоров В. Психологічний тезаурус і стиль педагогічної діяльності. Кам.-Под., “Абетка-нова”, 2002. ст. 146-164.
Назарова Т.С. Педагогические технологии: новый этап эволюции. Ж-л «Педагогика», 1997, №7.
Освітні технології: навчально-методичний посібник за редакцією Пєхоти. К., 2001.
Смолій В., Степанков В. Історія України. Пробний підручник для 7 класу. К., 2000.

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Джерела права та державний лад Київської Русі
В умовах первіснообщинного ладу поведінка східних слов’ян регулювалася звичаями. Дані про звичаї східних слов’ян до утворення Київської...

Реферат з iсторії України
Київська Русь — одна з могутніх держав Європи IX—XII ст. Вона відіграла велику роль в історії східних слов'ян та інших слов'янських...

Возникновение государственности у восточных славян Зародження державності у східних слов'ян
України, зокрема, свідчать численні пам'ятки, знайдеш під час археологічних розкопок старо­давніх городищ Подніпров'я, Подністров'я,...

ДИПЛОМНА РОБОТА
Органи прокуратури їх значення і роль у здійсненні контрольно-наглядових функцій державних органів влади в Україні

Дослідження хоча і у сучасному правовому житті є актуальною, проте...
Органи державної влади утворюють певну систему, яка характеризується функціональною і організаційною єдністю. Єдність системи органів...

№ Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ)
Органи державної влади в своїй сукупності утворюють апарат держави, з діяльністю якого тісно пов’язана теорія поділу влад на законодавчу,...

Закону України «Про внесення змін до Конституції України»
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади...

1. Формування й розвиток Давньоруської держави
Галицько-Волинська держава як новий етап у процесі державотворення на українських землях 5

Виникнення Запорізької Січі (середина XVІ ст. 1775р.) та її роль...
Виникнення Запорізької Січі (середина XVІ ст. – 1775р.) та її роль в історії державотворення українського народу 5

Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» встановлено,що
Відповідно до статті Конституції України «єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка