Положення про організацію навчального процесу у Волинському національному університеті імені Лесі Українки


НазваПоложення про організацію навчального процесу у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
Сторінка5/7
Дата13.07.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7

12. Переведення студентів ВНУ імені Лесі Українки

на державну форму навчання

Переведення студентів на державну форму навчання у Волинському національному університеті регламентується «Положенням про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету у ВНУ ім. Лесі Українки», прийнятого на засіданні ректорату від 06. 06. 2006 р.

12.1. Переведення студентів із платної форми навчання на державну здійснюється на конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу підготовки зі спеціальності за умови наявності вакантних або додаткових бюджетних місць. Переведення студентів здійснюється в межах одного курсу її однієї спеціальності.

12.2. Під час переведення з платної форми навчання на державну враховуються пільги, передбачені законодавством України для студентів із числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, інвалідів 1 та 2 груп, малозабезпечених і багатодітних сімей.

12.3. Після повідомлення деканатом студентів про вакантні державні місця особи, які навчаються на платній формі навчання, у десятиденний термін повинні подати в деканат такі документи: заяву на ім’я ректора університету (Додаток 16), копію індивідуального навчального плану студента (залікову книжку) завірену методистом факультету (інституту), довідку про склад сім’ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї, укладену угоду про підготовку фахівців, оригінал документа про повну середню освіту інші документи, які надають переважне право під час переведення.

12.4. Після виведеного деканатом рейтингу успішності студентів і рекомендацій студентського самоврядування деканат виносить рішення та готує службове подання (Додаток 17) про переведення на державну форму навчання студента, який має найвищий рейтинг успішності.

До 15 числа поточного місяця пакет документів подається на засідання комісії із переведення з платного навчання на вакантні місця державного замовлення.

12.5. Рішення про переведення осіб із платної форми навчання на державну приймається шляхом голосування усіх членів комісії з переведення й оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії.

На основі рішення комісії ректор університету видає наказ про переведення студентів із платного навчання на вакантні місця державного замовлення.

13. Вільне відвідування

13.1. Для студентів третього та наступних курсів допускається вільне відвідування лекційних занять, яке встановлюється на семестр. Відвідування інших занять (крім консультацій) є обов'язковим для студентів.

13.2. Дозвіл на вільне відвідування лекцій із конкретних навчальних дисциплін надає декан факультету за згодою завідувача кафедри.

У ВНУ ім. Лесі Українки студент, який бажає отримати дозвіл на вільне відвідування лекційних занять, пише заяву на ім'я проректора з навчальної роботи із проханням надати таке право (Додаток 18). Заява пишеться на один семестр, погоджується викладачами, які читають навчальні дисципліни, із зазначенням форм і термінів контролю знань студента, розглядається деканом факультету (інституту), який ураховує успішність студента, підставу надання вільного відвідування, після чого таку заяву розглядає, погоджує або відхиляє проректор з навчальної роботи.

Контроль за виконанням плану роботи студента здійснює декан факультету (інституту) і його заступники.

У разі невиконання студентом умов надання вільного відвідування дозвіл на вільне відвідування лекцій може бути анульований ще до кінця семестру.

14. Надання платних освітніх послуг із вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, установлені навчальними планами та програмами

 1. Вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, установлені навчальними планами та програмами, є однією з форм надання платних освітніх послуг і фінансується за кошти фізичних або юридичних осіб (для студентів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування – безоплатно). Вартість вивчення модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, установлені навчальними планами й програмами, визначається індивідуальним кошторисом.

 2. Студент має право:

- на вивчення додаткових, вибраних за власним бажанням, модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, установлені навчальним планом і програмою, у межах платних освітніх послуг, які надає університет у сфері освітньої діяльності;

- на вивчення вдруге, понад обсяги, установлені навчальним планом наступного навчального семестру, не більше двох модулів (навчальних дисциплін), із яких він у поточному навчальному семестрі отримав незадовільні оцінки, якщо студент не підлягав умовам відрахування з університету.

 1. Вивчення студентом удруге конкретного модуля (навчальної дисципліни) протягом наступного семестру дозволяється тільки один раз у межах поточного навчального року. Якщо вивчення модулів (навчальних дисциплін) удруге здійснюється під час навчання студента в останньому семестрі випускного курсу, то його атестація із цих модулів (навчальних дисциплін) повинна бути закінчена за тиждень до початку роботи державної екзаменаційної комісії.

 2. Вивчення модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, установлені навчальними планами та програмами, передбачає формування або коригування індивідуального навчального плану студента, яке відбувається його доповненням на наступний навчальний семестр модулями (навчальними дисциплінами), які він вивчає вдруге або вибрав за власним бажанням і хоче вивчати додатково.

 3. Протягом трьох робочих днів після закінчення терміну роботи комісій студент, який бажає додатково вивчити модулі (навчальні дисципліни), пише на ім'я ректора (проректора з навчальної роботи) університету заяву з проханням надати йому платну послугу у сфері освітньої діяльності та подає цю заяву декану факультету (інституту) (Додаток 19).

 4. Декан факультету (інституту) погоджує заяву, на якій методистом денної (заочної) форми навчання вказані назви модулів (навчальних дисциплін), які студент хоче додатково (або вдруге) вивчати. Деканат (факультету) інституту упродовж тижня після закінчення терміну роботи комісій формує пакет заяв студентів із проханнями щодо надання платних послуг у сфері освітньої діяльності та передає на розгляд проректору з навчальної роботи.

 5. Після надання студенту дозволу на вивчення модулів (навчальних дисциплін) юридичний відділ університету укладає зі студентом угоду щодо надання йому платних послуг у сфері освітньої діяльності (Додаток 20), планово-фінансовий відділ складає для нього індивідуальний кошторис (Додаток 21).

 6. Студент зобов'язаний протягом трьох днів після дати укладання угоди внести на рахунок університету кошти, передбачені індивідуальним кошторисом, і подати в деканат документ, який засвідчує таку проплату.

 7. Деканат готує службове подання на ім’я ректора про надання студенту платних послуг у сфері освітньої діяльності. Таке службове подання із прикріпленими заявами студентів та квитанціями про проплату подається у відділ кадрів, який готує наказ про надання платних освітніх послуг і погоджує його у ректора університету. Підписаний ректором наказ є підставою для формування або коригування індивідуального навчального плану студента.

 8. Деканат (факультету) інституту, в якому навчається студент, коригує його індивідуальний навчальний план, що полягає в доповненні індивідуального навчального плану студента на поточний навчальний семестр модулями (навчальними дисциплінами), які він хоче вивчати додатково або вдруге, формує та передає в навчальний відділ графік роботи зі списком викладачів, рекомендованих кафедрами для роботи зі студентами, яким надають платні освітні послуги. Проплата викладачам здійснюється на умовах погодинної оплати за фактом виконаних годин.

 9. Після успішного складання екзаменів, заліків із модулів (навчальних дисциплін), які студент додатково вивчав (перескладав), деканат передає в навчальний відділ відомість із указанням оцінок у 100-бальній, державній та ЕСТS шкалах оцінювання знань.

 10. Складання екзаменів або заліків із модулів (навчальних дисциплін), які студент вивчав удруге, здійснюється до початку тижня другого контрольного заходу, термін проведення якого регламентується графіком навчального процесу.

 11. Студента, який після початку семестрового контролю, термін проведення якого регламентується графіком навчального процесу факультету (інституту), в якому студент навчається, має одну або дві академічні заборгованості із модулів (навчальних дисциплін), котрі він вивчав удруге, відраховують з університету як такого, який не виконав навчального плану.

 12. Семестрові оцінки з модулів (навчальних дисциплін), які студент обрав за власним бажанням та додатково вивчав понад обсяги, установлені навчальним планом і програмою, та з навчальних дисциплін, які вивчав удруге, не враховують під час розрахунку семестрової рейтингової оцінки студента та його рейтингової оцінки.

 13. У разі організації додаткового вивчення модулів (навчальних дисциплін) формування або коригування індивідуального навчального плану студента повинно бути закінчено протягом двох тижнів після закінчення терміну роботи комісій.


Додаток 1

Факультет_______________________________________

Кандидатура


Шифр і назва спеціальності, форма навчання

Прізвище, ім"я, по батькові

Посада

Вчений ступінь, звання

Який навчальний заклад закінчив, коли

Присвоєно кваліфікацію, спеціальність

Термін роботи за фахом

Період роботи комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультетуПідпис


голів державних екзаменаційних комісій

по перевірці підготовки фахівців та присвоєння їм освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

у 200 __/ 200__ н. р.

Додаток 2
Факультет______________________________________
Списки членів державних екзаменаційних комісій
200__ / 200__ н. р.ДЕКу,
шифр і назва спеціальності,
форма навчання


Кількість членів ДЕК

Прізвище, ім"я, по-батькові членів ДЕК

Вчене звання, вчений ступінь, посада викладачів (членів ДЕК)

Секретар комісії (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 Декан факультету Підпис

Додаток 3

Факультет ________________________________
Графік роботи державних екзаменаційних комісій
200_/ 200_ н.р.ДЕКу, шифр і назва спеціальності

Кількість випускників

Період діяльності ДЕКу

Назва держ. іспитів та період їх складання

К-ть вип-ів

Захист випускних робіт (терм.)

К-ть вип-ів

бакалаври

спеціалісти

магістри

стац

заоч.

стац

заоч

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма іспиту з дисципліни «Диференціальна психологія» Галузь знань: 0101
«Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську кредитно-трансферну систему організації...

Програма іспиту з дисципліни «Основи психологічного консультування» Галузь
«Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську кредитно-трансферну систему організації...

Програма іспиту з дисципліни «Основи психологічного консультування» Галузь
«Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську кредитно-трансферну систему організації...

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
«Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську кредитно-трансферну систему організації...

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті", "Про європейську кредитно-трансферну систему організації...

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
«Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську кредитно-трансферну систему організації...

ЗМІСТ
Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті", "Про європейську кредитно-трансферну систему організації...

Програма іспиту з дисципліни «Етнопсихологія» Галузь знань: 0101...
«Етнопсихологія» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську кредитно-трансферну...

Програма іспиту з дисципліни «Загальна психологія» Галузь знань: 0101
«Загальна психологія» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський...
Основи психокорекції» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка