ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ ПОЛОЖЕННЯ


Скачати 304.05 Kb.
НазваДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ ПОЛОЖЕННЯ
Сторінка1/3
Дата17.06.2013
Розмір304.05 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Право > Документи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

ПОЛОЖЕННЯ

про ведення журналу обліку роботи академічної групи та викладачів

Маріупольського механіко–металургійного коледжу

Державного вищого навчального закладу

«Приазовський державний технічний університет»

Маріуполь

2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ«Затверджую»

Директор

_________ В.В. Степанов

«___» ________ 2013р.ПОЛОЖЕННЯ

про ведення журналу обліку роботи академічної групи та викладачів

Маріупольського механіко – металургійного коледжу

Державного вищого навчального закладу

«Приазовський державний технічний університет»

Маріуполь

2013

Барабашина Л.А., Стремоухова Л.Б. - «Положення про ведення журналу обліку роботи академічної групи та викладачів Маріупольського механіко – металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»

Розглянуто і схвалено методичною радою Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»

Протокол №_____ від _________________2013р.

Голова _____________ /Л.О. Рубан/
1 Загальні вимоги до ведення журналу
1.1 Журнал обліку роботи академічної групи та викладачів (далі - журнал) – це обов’язковий документ, в якому фіксують результати навчальних досягнень студентів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.

1.2 Наявність журналу на занятті обов’язкова.

1.3 У позанавчальний час журнал зберігається у навчальній частині. Під час екзаменаційної сесії – на відділенні. Передача журналу стороннім особам (батькам, студентам) суворо заборонена. Батьки та студенти мають право ознайомитися з успішністю та відвідуванням лише в присутності викладача, класного керівника або члена адміністрації.

1.4 Записи в журналі ведуть лише українською мовою. З іноземної мови частково, а також з спецдисциплін програмування допускається запис змісту заняття та самостійної роботи студентів мовою вивчення навчальної дисципліни.

1.5 Записи проводять пастою (стержнем) однакового синього кольору чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису дати чи оцінки, викладач надає письмове пояснення завідувачу відділення. Завідувач відділення на підставі письмового пояснення викладача робить відповідний запис «Виправлення (дата, сторінка, студент) вважати дійсним» на сторінці зауважень до ведення журналу.

1.6 Позначки (крапки, знаки, лінії, прочерки тощо), крім визначених, не допускаються.

1.7 Відповідальність за правильне та своєчасне заповнення своєї сторінки журналу( назва дисципліни, ПІБ викладача, список студентів, дата, тема тощо) несе викладач.
2 Облік проведення занять, їх відвідування та успішності студентів
2.1 Оцінки успішності студентів проставляють за 12-бальною шкалою з предметів загальноосвітньої підготовки, з дисциплін освітньо-професійної програми – за національною шкалою (4-х бальною) або шкалою ЕСТS.

2.2 Оцінку за тематичну атестацію виставляється в окрему колонку і є підсумком всіх поточних оцінок змістового модулю (теми) відповідно до «Положення про організацію контролю засвоєння теоретичного та практичного матеріалу студентами Маріупольського механіко-металургійного коледжу».

2.3. У разі неатестації знань студента з теми роблять відповідний запис: «н/а». Незадовільні оцінки за тематичну атестацію або н/а мають бути виправлені і проставлені в окремій колонці, яка відводиться одразу після колонки «ТА» і позначається як «ПА».

2.4 У випадках, коли студенти звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури (фізичного виховання), під час виставлення підсумкових оцінок роблять відповідний запис: «зв» (звільнений (а)).

2.5 Позитивну оцінку за тематичну атестацію виставляють лише за наявності у студента оцінених всіх робіт, передбачених навчальною програмою. Але у разі відсутності 1-2 з кількох лабораторно-практичних, графічних робіт (з поважної причини), оцінка за тематичну атестацію може бути позитивною на розсуд викладача (за умови подальшого виконання та захисту невиконаної роботи).

2.6 З іноземної та української мов не рідше 1 разу на семестр виставляють оцінку за ведення зошиту до окремої колонки з позначкою «Зошит».

2.7 З іноземної мови передбачено оцінювання аудіювання, говоріння, читання та письма окремими колонками з відповідними позначками не рідше 2 разів на семестр.

2.8 Особливості виставлення семестрових, підсумкових, екзаменаційних оцінок:

2.8.1 Якщо навчальна дисципліна викладається лише в одному семестрі і формою підсумкового контролю є залік, то виставляють одну колонку з надписом «семестр» або «залік».

2.8.2 Якщо формою підсумкового контролю є екзамен, то виставляють дві колонки: «семестр» і «екзамен».

2.8.3 Якщо дисципліна викладається протягом двох та більше семестрів і формою підсумкового контролю є заліки у всіх семестрах, то після закінчення кожного семестру виставляється одна колонка «семестр» або «залік», а після закінчення курсу – дві колонки «семестр» або «залік» і «підсумок» (середня оцінка за результатами всіх семестрів).

2.8.4 Якщо дисципліна викладається протягом трьох і більше семестрів і формою підсумкового контролю є екзамени та заліки, то після закінчення кожного семестру, крім останнього, виставляють: у разі екзамену - «семестр» і «екзамен», а у разі заліку – «семестр», а після останнього - «семестр», «екзамен», «підсумок» (середня оцінка за результатами всіх екзаменів).

2.8.5 Якщо дисципліна викладається протягом двох і більше семестрів і в одному семестрі є залік, а у другому – екзамен, то після першого семестру в журнал виставляють «семестр» або «залік», а після останнього – «семестр», «екзамен».

2.8.6 У разі проведення ДПА в останньому семестрі - виставляють «семестр», «підсумок», «ДПА».

2.8.7 Бали за державну підсумкову атестацію виставляють у колонку з надписом ДПА без зазначення дати після підсумкової оцінки. Оцінки за семестр, іспит, підсумкові виставляють також без зазначення дати.

2.8.8. У разі відсутності студента на занятті виставляють позначку «нб».

2.8.9 У разі недиференційованого заліку з дисципліни виставляють колонку «Семестр», а після семестрової оцінки напроти прізвища студентів роблять запис «зараховано» чи «не зараховано».

2.9 У графі «Зміст заняття» відповідно до робочої навчальної програми стисло записують тему заняття, контрольної, практичної, лабораторної, графічної робіт тощо. При запису «Самостійна робота» стисло записують тему СР. До графи «Самостійна робота студента» стисло записують зміст домашнього завдання: (прочитати, вивчити напам'ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо. Підпис викладача обов’язковий.

2.10 При запису «Самостійна робота» (СР) дата, кількість годин і підпис не ставлять.

2.11 На сторінці відвідування консультацій з курсового проектування виставляють дати консультацій та відвідування їх студентами, а наприкінці окремою колонкою виставляють оцінку за курсовий проект.

2.12 На сторінці відвідування консультацій з дипломного проектування виставляють лише дати консультацій та відвідування їх студентами.

2.13 У разі отримання студентом незадовільної оцінки за семестр (екзамен) і подальшого її виправлення, ніяких додаткових записів в журналі академічної групи не повинно бути. Факт виправлення оцінки оформлюють листком успішності («хвостовкою»).

2.14 Відсутність студента на занятті викладач повинен відмітити позначкою «нб».

2.15 У разі проведення спареного заняття викладач робить відповідний запис в журналах обох груп, але в одному позначає 2 години у колонці «Кількість годин», а в іншому – 0.
3 Облік виконання лабораторно-практичних та графічних робіт
3.1 У розділі «Облік виконання лабораторно-практичних та графічних робіт» ведеться облік виконання студентами передбачених навчальним планом і чинними програмами лабораторних, практичних і графічних робіт.

Правий бік сторінок цього розділу:

  • зміст, дата видачі завдання, його захист для всієї групи, підпис викладача.

Лівий бік цього розділу:

  • ведеться облік виконання робіт кожним студентом; до графи «Номер лабораторно-практичної (графічної) роботи» напроти прізвища студента виставляють дату фактичного захисту роботи.

3.2 Після завершення курсу всіх передбачених робіт викладач пише слово «зараховано» («не зараховано» у разі невиконання) напроти прізвища кожного студента. У разі відсутності хоча б однієї невиконаної роботи студенту виставляють «не зараховано».

3.3 Оцінку за лабораторно-практичні, графічні роботи виставляють на основну сторінку дисципліни (розділ «Облік проведення занять, їх відвідування та успішності студентів») до окремої графи після графи з датою проведення роботи.

3.4 У разі необхідності викладач має право поруч з колонкою «ПР» проставити колонку «ПА», що означає перездачу практичної роботи.
4 Контроль за веденням журналу
4.1 Систематичний контроль за веденням журналу здійснюють завідувачі відділень.

4.2 При перевірці журналів і відомостей під час сесії зав. відділення обов’язково звіряє наявність заяв студентів і протоколів засідань предметної (циклової) комісії щодо переатестації студентів відповідно до п.2.3.7 «Положення про організацію контролю засвоєння теоретичного та практичного матеріалу студентами Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ».

4.3 У розділі «Зауваження до ведення журналу» записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та, у разі необхідності, термін усунення зауважень.

4.4 У разі зауваження перевіряюча особа робить запис «Дивись зауваження» на сторінці журналу після дати та теми останнього перед перевіркою заняття.

4.5 Викладач ставить тільки підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями лише на сторінці зауважень.


ДОДАТОК
Прізвище та ініціали викладача ___________
Дата проведення уроку


Кількість навчальних годин


Короткий зміст уроку


Що задано, до якого заняття


Підпис викладача

1.03.02

2

Тема з робочої програми

§ 51-53 (1)
Підгот. повід., реф.
3.03.02

2

Практична робота № 3

Повт. §53 (1)
Задачі № 2 - 7
10.03.02

2

Тема з робочої програми

§ 59-61 (1)


СР

Тема з робочої програми

§ 62 (1) до 15.03.02
15.03.02

2/0

Лабораторна робота №1

Повт. § 60 (1)


0/2
Підгот. до сам/роботи17.03.02

2

Тема з робочої програми

§ 63-64 (1)

СР

Тема з робочої програми

§ 65 заповнити таблицю

Творчі завдання до 1.04.03
22.03.02

2

Семінар. Тема

§ 51-65 (1) повт.
Підгот. до к/р
24.03.02

2

Контрольна робота №1 за темою

§ 51-65 (1) повт.
Реферати
26.03.02

2

Тема з робочої програми

§ 64 , 65 (1)

Тематична атестація
  1   2   3

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ...
Розглянуто і схвалено методичною радою Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Маріупольський...

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Барабашина Л. А., Гостєва Л. С., Демішева І. В., Красковська Н. О., Стремоухова Л. Б. «Положення про організацію самостійної роботи...

Конкурсний бал
Державний вищий навчальний заклад «Антрацитівський коледж інформаційних технологій та економіки»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ...
Конференція підтримана Національною академією наук України. Присвячена Дню науки в Україні

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ...
Конференція підтримана Національною академією наук України. Присвячена Дню науки в Україні

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ...
...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»...
НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка