ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921-1939 рр


Скачати 66.08 Kb.
НазваЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921-1939 рр
Дата18.04.2013
Розмір66.08 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Право > Документи
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921-1939 рр.

І. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.Як називалася політика польського уряду, що була спрямована на яко­мога швидшу асиміляцію українців?

А Кооперація; Б колонізація; В полонізація; Г окупація.

2.Добровільне об'єднання власників з метою спільного ведення госпо­дарства називають:

А кооперація; Б колгоспи; В трести; Г оренда.

3.Як називали польських колоністів на західноукраїнських землях?
А Зрадники; Б розсадники; В осадники; Г відступники.

4.Яку мала назву територія, де мешкало переважно непольське насе­лення?

А «Колони»; Б «креси»; В «фортеці»; Г «депо».

5. Проголошення злуки Закарпаття з Україною відбулося у:

А січні 1919 р.; Б липні 1921 р.; В березні 1923 р.; Г вересні 1924 р.

6. Коли було засновано Таємний університет у Львові?

А 1920 р.; Б 1921 р.; В 1922 р.; Г 1923 р.

7. Татарбунарське повстання відбулося у:

А жовтні 1923 р.; Б січні 1924 р.; В вересні 1924 р.; Г травні 1925 р.

8. Закарпаття отримала автономію у:

А квітні 1929 р.; Б листопаді 1934 р.; В жовтні 1938 р.; Г березні 1939 р.

9. Західноукраїнські землі наприкінці 1920-х років перебували під владою:

А Польщі, Румунії, Болгарії; Б Угорщини, Чехословаччини, Болгарії; В Чехословаччини, Румунії, Польщі; Г СРСР, Білоруської СРР, Румунії.

10. За рішенням Центральної руської ради 1919 р. Закарпаття увійшло до складу:

А Румунії; Б Польщі; В Чехословаччини; Г Угорщини.

11. У 1923 р. Рада послів Антанти надала Польщі всі юридичні права на во­лодіння:

А Поліссям; Б Західною Волинню; В Східною Галичиною; Г Підлящщям.

12. Яка Соціалістична Радянська Республіка була утворена у жовтні 1924 р.?

А Українська; Б Молдавська Автономна; В Білоруська; Г Румунська.

13. Хто з січня 1933 р. очолював крайову екзекутиву ОУН?
А Є. Коновалець; Б С. Бандера; В Б. Пєрацький; Г М.Лебедь.

14. Головою Українського національно-дсмократичного об'єднання був:
А С. Баран; Б В. Залозецький; В Л. Бачинський; Г Д. Левицький.

15. Хто був автором теорії «інтегрального націоналізму»?
А Є. Коновалець; Б М. Грушевський; В Д. Донцов; Г М. Міхновський.

16. Головою автономного уряду з 27 жовтня 1938 р. Підкарпатської Русі став:

А Є. Бачинський; Б А. Волошин; В А. Бескед; Г А. Бродій.

17. Представники просвітницького товариства ім. Духовнича відстоювали інтереси:

А русинів; Б українофілів; В русофілів; Г комуністів.

18. Політичний статус Західної України в 1920-1930-ті рр. характеризувався:
А відсутністю самоврядування й дискримінацією українського насе­лення;

Б контролем з боку влади за всіма сферами життя;

В наданням широкої прав і автономії;

Г залученням українців до управління державою на всіх гілках влади.

19. Особливістю політичної боротьби на Закарпатті треба вважати:

А відсутність самостійної української партії та збереження національ­но-культурних традицій; Б появу соціал-демократичної партії Закарпаття; В відсутність у більшості чехословацьких партій своїх організацій; Г значний вплив місцевих комуністів на населення.

20. Формами опору українців політиці денацифікації в освітній сфері були:
А творчі вечори, ювілейні читання; Б бойкот, шантаж, шпигунство; В демонстрації, діяльність просвітительських організацій; Г збройні виступи і напади.

21. Наслідком антирумунського Татарбунарського повстання вважають:

А підвищення політичної активності українців та відновлення куль­турно-просвітницьких організацій; Б лібералізацію цін та підвищення заробітної плати; В заборону всіх політичних партій та об'єднань; Г посилення адміністративного тиску на всі сфери життя.

22. Яким був результат «кресового» закону, запровадженого Польщею на західноукраїнських землях?

А Посилення внутрішньої нестабільності та міжнаціональної напру­женості; Б інтенсивний розвиток селянських господарств; В масові репресії щодо українського населення; Г зростання числа утраквістичних шкіл.

23. Політика «румунізації» мала на меті:
А заборону всіх політичних партій; Б встановлення військової диктатури; В заборону української мови, зміну імен, прізвищ, назв міст і сіл на румунську; Г ліквідацію всіх релігійних установ і гуртків.

24. Наслідками колоніальної політики Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини щодо західноукраїнських земель треба вважати:

А зростання економіки в усіх галузях; Б перетворення цих регіонів на аграрно-сировинний додаток економіки та джерело дешевої робочої сили; В наділення всіх прошарків населення землею; Г перетворення цих регіонів на ринки збуту промислової продукції.
II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чо­тирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібра­ти один варіант відповіді, позначений цифрою.


25. Співвіднесіть поняття з їх визначеннями.

А Еміграція Б денаціоналізація В дискримінація Г ультраквістичний

1 повернення націоналізованого державою майна колишнім власникам; 2 двомовний;

3 виїзд за межі країни, зумовлений еконо­ мічними, політичними або особливими
причинами; 4 штучне обмеження або позбавлення прав чи переваг; 5 поділ землі на дрібні ділянки.
26. Співвіднесіть дати з подіями.

А Жовтень 1 здобуття незалежності Карпатської України;

1920 р.
Б липень 1924 р. 2 виникнення Української ВІЙСЬКОВОЇ органі­зації;
В лютий 1929 р. З запровадження двомовних шкіл;
Г березень 4 створення Організації українських націоналістів;

1939 р.

5 убивство в Роттердамі керівника ОУН Є. Коновальця.

27. Установіть відповідність між державами та українськими землями, що перебували в їх складі.

А Польща 1 Східна Волинь, Поділля;

Б Румунія 2 Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Пілляшшя;

В Чехо-Словаччина 3 Північна Буковина, Ізмаїльський, Акерманський;

Г СРСР 4 Закарпаття;

5 Кам'янець-Подільський, Житомир.
28. Співвіднесіть прізвища з посадами, які обіймали дані особи.

А Л. Бачинськпй 1 керівник ОУН;

Б В. Залозецький 2 керівник Радикальної партії;

В А. Шептицький 3 голова УНП;

Г Є. Коновалець 4 митрополит греко-католіщької церкви;

5 керівник КПЗУ.
29. Установіть відповідність між політичними партіями та їхніми ідейними засадами.

А- КПЗУ, Б- ОУН, В- УНДО, Г- УСРП.

1-створення української самостійної соборної держави

З приватною власністю та національною церквою шляхом всенародного збройного повстання, 2-боротьба за незалежну Україну легальними методами; 3-визволення Західної України шляхом со­ціалістичної революції; об'єднання з Ра­дянською Україною; 4-створення незалежної соборної України мир­ним шляхом та на демократичних засадах; 5-боролася за перемогу світової революції, ра­дикальні соціальні перетворення, приєднан­ня до радянської України.

30. Установіть відповідність між політичними течіями Закарпаття та їхніми цілями.

А-комуністи, Б-русофіли, В-українофіли, г-мадярофіли

1-виступали за об'єднання всіх українських земель в єдину незалежну державу; 2-виступали за приєднання Закарпаття до Угор­щини; 3-виступали за автономію краю, а в перспек­тиві — за приєднання Закарпаття до Радян­ської України; 4-виступали за надання краю автономії; 5-відстоювали самобутність русинів і виступали за незалежність краю.
ІІІ. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які тре­ба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А створення УНДО; Б вбивство у Роттердамі керівника ОУН Є. Коновальця; В створення Львівської богословської академії; Г Хотинське повстання.

32. Розташуйте в логічній послідовності:

А об'єднання УРП та УПСР; Б польській уряд розпочав акцію «пацифікації»; В проголошення злуки Закарпаття з Україною; Г створення Української національної партії на Буковині.

33. Розташуйте в логічній послідовності етапи проголошення незалежності Карпатської України:

А зміна назви Підкарпатська Русь на Карпатську Україну; Б проголошення незалежності Карпатської України; В надання автономії Підкарпатській Русі; Г початок окупації Закарпаття румунськими військами.
IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю,'які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Масові репресії щодо українського населення Галичини, проведених урядом Польщі, що в перекладі з латини означає «умиротворення, за­мирення».

Яку офіційну назву вони мали? Вкажіть роки проведення цієї акції. Які території України підпадали під ці репресії?

35. «...Важливим законом був закон, який стосується тих румунів, що «за­були рідну мову». У п. 8 читаємо: «Громадяни румунського походжен­ня, що забули свою матірну мову, зобов'язані давати своїм дітям освіту тільки в державних або приватних школах з румунською мовою викла­дання».

Про які події йдеться в цьому уривку? Якого року це відбулося? 3 якими територіями це пов'язано?

36. «Іменем Української Національної Ради Східної Галичини як легально­го представництва українського населення Східної Галичини підношу сим проти того рішення Конференції Амбасадорів з 14 березня рішучий протест та заявляю, що українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі, домагається незалежної Галицької Держави віль­них народів та буде за неї далі боротися».

Кому із відомих політичних діячів того часу належать ці слова? 3 яким періодом в історії України пов'язана його діяльність? Назвіть, учасником яких ще подій він був.

37. Центрально-східна частина Закарпаття, що з 1919— 1938 р. Становила автономну одиницю у складі Чехословаччини.

Яку офіційну назву вона мала? 3 якими подіями історії України це пов'язано? У складі якої держави до 1919р. перебувала ця територія?Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII У ПЕРШІЙ...

Вступ
На початок XIX ст українські землі у своїй більшості на Лівобережжі, Правобережжі і на Півдні знаходилися в складі Російської імперії....

1. Радянсько-німецькі договори й західноукраїнські землі
Розкрити суперечливий процес приєднання до УРСР західноукраїнських земель та їх радянізації. Формувати в учнів уміння аналізувати...

Курсова робота Становлення Польської держави у 1921 – 1926 рр Зміст
Становлення польської держави у 1921 – 1926 роках” є писемні джерела, вони підтверджують достовірність її актуальність. Данною темою...

Про голод в Україні почав заявляти на весь світ уряд УНР в екзилі...
України. До Катеринославщини, Запоріжжя та Донеччини наприкінці 1921 року додається Миколаївщина та Одещина. І на початку січня 1922...

Дипломные работы реферат НА ТЕМУ: «Українська національно-демократична...
«Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр Боротьба за відродження державності України»

Як відомо, земельні ділянки легально визначаються об'єктом реального...
Під обігом землі розуміють сукупність угод із землею (земельними ділянками, частиною земельної ділянки, правом на земельну частку...

Реферат "Причини поразки та уроки української революції 1917-1921...
Причини поразки та уроки української революції 1917–1921 рр. Підсумки громадянської війни

Яким чином Ваша організація може підтримати Годину Землі 2009?
Годину Землі 2009: від вимкнення світла у будівлях на нічну годину разом з цілим світом, поширення інформації про Годину Землі та...

Реферат з історії України
Другої світової війни. Приєднання частини західноукраїнських земель у 1939-1940 р до УРСР і СРСР

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка