1. 1 Суть акціонерного капіталу, та форми його вияву


Назва1. 1 Суть акціонерного капіталу, та форми його вияву
Сторінка5/5
Дата26.03.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5

Висновки
Вивчення акціонерних капіталів підприємства та їх дивідентів останнім часом дуже збільшилась у зв’язку з широкомасштабним процесом приватизації державних і комунальних підприємств з наступним перетворенням їх в акціонерні.

Таким чином, сучасна розвинута економіка будується на ґрунті різноманітності форм організації виробництва. Можливості цієї різноманітності зумовлені постійним розвитком поділу праці, спеціалізації, кооперації, концентрації, централізації, комбінування, диверсифікації виробництва, які забезпечують різні комбінації їх сполучення, що в поєднанні з сучасною науково-технічною революцією створює організаційно-економічні підвалини існування індивідуального підприємства, дрібних підприємств, кооперативних, середніх і великих підприємств (фабрика, завод), акціонерних (корпоративних) підприємств, компаній, концернів та інших форм господарських об'єднань та комбінацій.

Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товариство є об'єктом і суб'єктом права колективної власності акціонерів, права на частки якої, за загальним правилом, є трансфертними, можуть вільно передаватися ними іншим особам.

У першому розділі було досліджено суть акціонерного капіталу в підприємстві, та форми його вияву, а також дивіденд та види дивідендної політики.

Другий розділ присвячений аналізу проблем становлення акціонерного товариства та проблеми виплатам дивідендів і відсутність будь-яких правових гарантій на їх отримання в міноритарних (дрібних) акціонерів.

Проаналізувавши всі факти, доцільно сказати, що сьогодні за допомогою вільного застосування корпоративного управління в АТ можна розв’язати багато, в тому числі й фінансових, проблем. І лише після розв’язання цих завдань українські підприємства стануть конкурентоспроможними і зможуть вийти на світовий фондовий і товарний ринки, що, у свою чергу, значно підвищить рівень економічного розвитку країни.
Список використаної літератури


 1. Довгань Л.П. Фінанси акціонерних товариств в умовах трансформації економіки Київ: науково-дослідницький фінансовий інститут при НФУ, 2001. – 253с.

 2. Кравченко Ю.Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах / Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003, - 528с.

 3. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника під-ва. Спеціальний випуск. – К.: А.Л.Д., ВІРА-Р, 1998. – 560с.

 4. Вавулин П. О необходимости раскрытия информации на фондовом рынке открытого акционерного общества // Финансы и кредит. – 2005. - №30. – С.33-37.

 5. Герасименко Р.А., Блажан І.Р. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерного підприємництва // Фінанси України. – 2006. - №6. – С.82-89.

 6. Домбругова А. Права власників простих та провілейованих акцій // Юридичний вісник України. – 2005. - №40. – С.14.

 7. Дубогриз Є., Музиченко О. Невеликий куш // Контракти. – 2006. - №29. – С.32-34.

 8. Еременко А. Фондовое похолодание // Бизнес. – 2006. - №40. – С.50-51.

 9. Казаков В.А. Модели формирования портфеля акций в современной теории инвестиций // Финансы и кредит. – 2006. - №5. – С.17-20.

 10. Ковальська К.В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку // Фінанси України. – 2004. - №2. – С.101-104.

 11. Ли Ченг Ф., Финнерти Джозефф И. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Пер. С анг. – М.: ИНФА-М. – 2003. – С.27

 12. Лупенко Ю. Акціонерний сектор вітчизняної економіки // Економіка України. – 2005. - №1. – С.42-46.

 13. Лупенко Ю.О. Потенціал акціонерного сектору агропромислового комплексу // Економіка України. – 2005. - №1. – С.21-25.

 14. Пасічник Т.О. Концентрація акціонерного капіталу в Українській промисловості // Фінанси України. – 2004. - №3. – С.128-134.

 15. Румпяк М.Я. Фінанси акціонерних товариств // Фінанси України. – 2004. - №5. – С.105-111.

 16. Румпяк М.Я. Фінансові методи регулювання діяльності акціонерних товариств // Фінанси України. – 2005. – №9. – С.56-64.

 17. Сизоненко В. Про що свідчить українська модель корпоративного підприємництва? // Банківська справа. – 2002. - №3. – С.29

 18. Тараш Л.И. Єкономический аспект управления государственной акционерной собственностью // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №11. – С.26-33.

 19. Угринчук І. Інформація про акціонерні товариства стане доступною для кожного // Рівне вечірнє. – 2006. - №53. – с.20-23.

 20. Шапран Н. Фундаментальний аналіз акцій в Україні: оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій // Економіст. – 2005. - №11. – С.53-57

 21. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000. – 692 с.

 22. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV.

 23. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебн.для вузов.- М.: Банки и биржи,ЮНИТИ,1999.-С.16.

 24. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 25. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. Авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.

 26. Фінансовий менеджмент підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Краснова, Б.О. Жнякін. — Донецьк: Альфа-прес, 2005. — 207 с.

 27. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, О.А. Стороженко, І.О. Плужников, К.С. Горячева; Нац. акад. упр. — К.: НАУ, 2004. — 506 с.

 28. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк: Надстир'я, 2004. — 515 с.

1   2   3   4   5

Схожі:

Зміст Вступ Розділ І. З історії становлення та розвитку акціонерних товариств
Ця складність пояснюється залученням та акумуляцією для ведення господарської діяльності, як правило, значних сум капіталу, відмежуванням...

Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації”
Сутність фінансового капіталу підприємства та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства 4

2 Особливості венчурного інвестування Сутність венчурного капіталу....
Сутність венчурного капіталу. Джерела венчурного фінансування. Венчурні інвестори. Підприємницькі структури венчурного капіталу в...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Аналіз використання капіталу підприємства доповнюється, як правило, оцінкою ефективності використання власного і позиченого капіталу....

План Ризик і вартість капіталу. Вартість користування власними і...
Ризик-це ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів у порівнянні з прогнозованим варіантом. Ризик –категорія імовірнісна...

ПЛАН ВАРТІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЙОГО СТРУКТУРИ...
Однією із важливих передумов ефективного управління капіталом підприємства є оцінка його вартості

РОЗДІЛ ЗНАЧЕННЯ ТА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ 61

Питання до екзамену (заліку) для студентів денної (заочної) форми навчання
Економічна сутність і класифікація капітала підприємства, принципи формування капіталу підприємства

АКЦІЇ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Власником всього майна акціонерного підприємства стає юридична особа — акціонерне товариство. Акціонер не може вилучити свою частку...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Положення про правління публічного акціонерного товариства " Сумське підприємство Агротехсервіс " (далі Положення) розроблено відповідно...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка