ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Підготовка фахівців зі спеціальності 02020401 Музичне мистецтво освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» здійснюється з метою


Скачати 310.79 Kb.
НазваПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Підготовка фахівців зі спеціальності 02020401 Музичне мистецтво освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» здійснюється з метою
Сторінка1/3
Дата04.04.2013
Розмір310.79 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Музика > Документи
  1   2   3


1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Підготовка фахівців зі спеціальності 7.02020401 Музичне мистецтво освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» здійснюється з метою забезпечення потреб Запорізької та інших областей в педагогічних кадрах високої кваліфікації, які мають поглиблену фахову підготовку, володіють знаннями інноваційного характеру, мають досвід їх застосування при вирішенні професійних завдань.

На спеціальність 7.02020401 Музичне мистецтво приймаються абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», рекомендовані кафедрою музичного виховання для навчання.

Підготовка фахівців зі спеціальності 7.02020401 Музичне мистецтво здійснюється за двома напрямами – вчитель музики та вчитель художньої культури.

Мета іспиту – відбір абітурієнтів для подальшого навчання, які мають достатній рівень теоретичних знань та практичних навичок з даної спеціальності.

Для досягнення мети передбачається комплексне вирішення наступних завдань:

1.Теоретична частина (перевірка теоретичних знань – виконання тестових завдань з даної спеціальності).

2. Практична частина (перевірка практичних вмінь - виконання творчих завдань).

Для реалізації завдань програми абітурієнти повинні знати:

 • мету, завдання, зміст, засоби, методи та організаційні форми музичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах;

 • сучасні методичні системи, які використовуються з учнями різного шкільного віку;

 • провідні завдання музичної педагогіки та художньо-творчий розвиток учнів;

 • місце та значення методики музичного виховання в системі психолого-педагогічних наук;

 • принципи організації системи народної освіти в Україні.

Абітурієнти повинні вміти:

 • гармонізувати мелодію;

 • транспонувати вказаний музичний матеріал;

 • підбирати на слух мелодію;

 • створити дво-, три- голосся до одноголосної мелодії;

 • музично виконати практичне завдання з даної спеціальності.

Іспит має комплексний характер і включає дві серії завдань.

Для вступу студент повинен виконати тестові завдання зі спеціальності.

Перевірка теоретичних знань та практичних навичок передбачає відповідь на 100 тестових завдань. З них 95 тестових завдань з теорії та методики музичного виховання і 5 тестових творчих завдань.

Тестові завдання закритого типу складаються з чотирьох варіантів. Абітурієнт-бакалавр повинен обрати одну відповідь із перерахованих в кожному тестовому завданні і записати один варіант відповіді, яку він вважає вірною.

В тестових завданнях відкритого типу абітурієнт-бакалавр повинен самостійно дати письмову відповідь на поставлене питання творчого характеру.

При визначенні навчальних досягнень абітурієнтів-бакалаврів під час відповіді на тестові завдання відкритого типу аналізу підлягають:

 • характеристики відповіді абітурієнта-бакалавра (елементарна, фрагментарна, неповна, повна, логічна, обґрунтована, творча);

 • якість знань (правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість, системність, узагальненість, міцність);

 • ступінь сформованості загально-навчальних та предметних умінь і навичок;

 • рівень володіння музично-теоретичними знаннями ( вміння підбирати мелодію за слухом, транспонувати, гармонізувати, добрати дво-, три- голосся до одноголосної мелодії);

 • досвід творчої діяльності (створювати мелодію в різних жанрах).

2. ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОВУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»
Курс методики музичного виховання у підготовки
педагога-музиканта

Характеристика мети, завдань і змісту шкільного курсу “Музика”. Методологічні та дидактичні основи методики музичного виховання. Зв’язок предмета зі спеціальними та психолого-педагогічними дисциплінами. Структура розділів курсу, взаємозв’язок його частин. Викладання курсу у школі, його інтеграція з такими шкільними дисциплінами як література, образотворче мистецтво, історія, народознавство, екологія та ін. Роль вчителя у системі музичної освіти учнів.

Показник роботи вчителя: музичний розвиток учнів, їх естетичне ставлення до навколишнього світу, духовний розвиток.

Сучасні концепції в галузі музичного виховання школярів.

Сучасна музично-педагогічна концепція. Нові підходи у концепції національної школи України. Знання історії свого народу, національна культура, музичний фольклор та народні традиції. Що складає основу системи музично-естетичного виховання школярів?

Теоретичні положення відомих педагогів Н.А.Ветлугіної, В. О.Сухомлинського, психологів Б. М. Теплова, Г. С. Костюка про роль творчого розвитку особистості. Художня-творча діяльність школярів, розвиток музично-творчих здібностей, художньо - образного мислення та формування естетичного смаку - якісний рівень музично-естетичного виховання школярів.

Професійні вимоги до вчителя музики загальноосвітньої школи

Роль вчителя музики у вихованні школярів. Актуальні проблеми виховання та підготовки кваліфікованих спеціалістів-учителів музики загальноосвітніх шкіл. Учитель музики - професійно освідчена людина та особистість у широкому розумінні слова.

Теоретичні та історичні аспекти музичного виховання

Урок музики в сучасній загальноосвітній школі

Специфіка особливості уроку музики, як уроку мистецтва. Типі уроків відповідно до тематичної побудови програми. Сучасні вимоги до уроку музики. Реалізація комплексного підходу до уроку музики. Принцип дидактики на уроках музики. Значення принципів “єдність емоційного і свідомого” та “єдність художнього і технічного”.

Види музичної діяльності на уроках музики.

Різнобічна музична діяльність - головна умова музичного розвитку дітей. Взаємозв’язок всіх видів діяльності на уроці музики.

Психологічні основи музичного сприймання. Розвиток музичного сприймання школярів. Формування емоційно-усвідомленого сприймання музичного твору. Основні етапи знайомства з музичним твором на уроці. Хоровий спів - види колективної виконавчої діяльності. Завдання хорового співу. Види вокально-хорової творчості. Поняття “вокально-хорові навички”, “засоби художньої виразності”, “художня інтерпретація”, “виконавський план”.

Інструментальне музикування на уроці. Коротка характеристика музичних інструментів та методика їх використання.

Зміст і роль музичної грамоти на уроці. Музична грамота як складова частина поняття “музична грамотність” . Нотна грамота - основа розвитку музичного слуху і співу за нотами. Використання релятивної та абсолютної систем у формуванні музично-слухових здібностей учнів.

Музично-ритмічні рухи у музичному розвитку дитини.

Музична творча діяльність – як засіб розвитку образно-емоційного мислення, фантазії, творчої уяви учнів. Слухацька, виконавська і власна творчість дітей. Вокальна, інструментальна і танцювальна імпровізація. Рухи під музику. Музично-дидактичні ігри. Музичні імпровізації на теми загальновідомих казок. Дитяча опера. Розвиток творчої активності учнів у поліхудожній діяльності.

Історичний досвід становлення музичного виховання на Україні.

Значення народних і братських шкіл у поширенні музичної грамотності і професіоналізму в Україні. М. П. Дилецький “Граматика музикальна”. Методичні положення в галузі методики музичного виховання у роботі “Граматика музикальна”.

Київська академія у підготовці кадрів музикантів-виконавців, педагогів-теоретиків і композиторів у період XVII-XVIII ст.

Відкриття музичних класів при Харківському колегіумі. М.В. Лисенко та музичне виховання дітей. Значення його репертуарних посібників “Молодість” (1876), “Збірник пісень у хоровому перекладі”, пристосований для учнів молодшого та підліткового віку у школах народних” (1908).

Педагогічна діяльність Б. Л. Яворського. Б. Л. Яворський про розвиток творчості дітей у музичній діяльності.

Основні методичні положення у галузі музичного виховання у народних школах (М. Д. Леонтович, К. Г. Стеценко, Я. С. Степовий).

В. М. Верховинець про музичне - естетичне виховання дітей за допомогою гри.

Роль П. О. Козицького та Л. М. Ревуцького в історії музичної педагогіки як авторів дитячого пісенного репертуару.

Діючи шкільні програми з музики

Вихідні положення програм з музики для загальноосвітньої школи. Програми та поурочні методичні розробки для загальноосвітніх шкіл. Музика: 1 - 4 класи (Авт. кол.: О. Ростовський, Р. Марченко, Л. Хлєбникова, З. Бервецький.- К.: Перун, 1996. Програми та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл. Музика: 5 - 8 класи.- К.:Перун.1996. Особливості програм з музики та їх концепції музичного виховання школярів.

Програма з поглибленим вивченням музики.

Методика музичного виховання учнів різного віку

Методика музичного виховання молодших школярів (1-4 класів)

Психофізіологічна і музична характеристика дітей молодшого віку.

Особливості роботи головного апарату молодших школярів. Мета занять з дітьми молодших класів.

Розвиток вокально - хорових навичок у процесі співу. Методика роботи з невірно інтонуючими дітьми. Формування навичок співу без супроводу та двоголосного співу.

Навчання учнів співу за нотами.

Виконання твору, його ідейно - естетичного змісту. Художньо - творча діяльність молодших школярів. Виховання музично - слухової уваги при сприйманні музики.

Навчання учнів художньому аналізу музичних творів. Музикування як активна форма виконавчої творчої діяльності дітей.

Введення виконавських ансамблів.

Мелодична та ритмічна імпровізація на музичних інструментах (металофон, тріскачка, бубон, барабан, трикутник тощо).

Методика музичного виховання школярів 5-8 класів

Психологічна характеристика учнів 5-8 класів. Індивідуальні та загальні особливості школярів кожного вікового періоду.

Розвиток музично - творчих здібностей та вокально-хорових навичок, закладених у початкових класах.

Труднощі мутаційного періоду розвитку співочого голосу. Вокальний режим роботи з школярами цього віку. Виховання у підлітків здатності глибоко розкривати зміст художнього твору під час співу.

Розвиток самостійності творчого мислення, поглиблення асоціацій уявлень учнів у процесі музичного сприймання.

Виховання вмінь художнього аналізу творів, висловлювати свої враження про музику.

Активізація діяльності школярів, створення на заняттях проблемних ситуацій.

Методика використання музичної грамоти при проведені слухання музики та співу.

Методика проведення позакласної та позашкільної музично - виховної роботи

Позакласні форми музично - естетичного виховання школярів

Позакласна діяльність учителя музики - необхідна складова частина навчально-виховного процесу. Завдання, форми та зміст позакласної роботи з музично - естетичного виховання школярів.

Музичні гуртки, принцип комплектування.

Шкільні хорові колективи. Оркестрові гуртки. Гуртки гри на музичних інструментах. Вокальні, інструментальні ансамблі. Фольклорні вокально-інструментальні ансамблі. Види народних ансамблів. Народні інструменти пісень-ігор, пісень-байок, музичних казок.

Музичний лекторій у школі. Види лекцій: епізодичні та циклові. Тематична специфіка лекцій - концертів.

Танцювальний гурток. Танцювальні ігри та методика їх розучування з школярами.

Розвиток творчих здібностей, музично-естетичного смаку школярів у художньо-виконавській діяльності.

Організація позашкільної музичної діяльності дітей та молоді

Система позашкільної музично - виховної роботи. Організація клубної та гурткової роботи. Планування позакласної діяльності школярів. Теоретичні основи організованого музичного дозвілля дітей та підлітків шкільного віку.

Сучасні форми проведення музичного дозвілля школярів. Музичний дискусійний клуб. Змістовність матеріалу лекцій. Методика роботи у дискотеці. Розробка диско програми. Специфіка ігрового спілкування у дискотеці. Дитячий музичний театр. Педагогічні основи режисури. Розвиток естрадного вокально-інструментального музикування.

Клуб авторської пісні.

Планування та облік роботи з музичного виховання

Планування як творчість учителя музики

Види планування (четвертні, поурочні, семестрові). Структура та завдання планів. Значення планування для досягнення послідовності оволодіння знаннями, вміннями та навичками у різних видах музичної діяльності.

Творчість учителя музики у плануванні уроків і позакласних занять.

Облік та оцінка музичного виховання

Форми обліку знань і вмінь учнів: індивідуальна, колективна, поточна, підсумкова. Роль поточного підсумкового обліку і підвищенні якості навчально-виховного процесу.

Діагностика засвоєння музичного матеріалу школярами, вияв глибини знань, вияв зосередженості, стійкості уваги, ступеня активності мислення.

Загальні питання музичного виховання

Основні напрямки розвитку музичної педагогіки ХХ століття

Головні напрямки розвитку музичного виховання у США і Англії. Основні види музичної діяльності на уроках музики та у позакласних формах роботи.

Організація та зміст у школах Японії. Значення педагогічних концепцій зарубіжних прогресивних педагогів-музикантів. Швейцарський композитор і педагог Еміль Жак-Далькроз - творець системи ритмічного виховання дітей.

Система музичного виховання Золтана Кодая в Угорщині. Місце угорського фольклору в системі музичного виховання дітей, формуванні їх духовного світу. Види діяльності на уроках музики. Використання методу відносної сольмізації на музичних заняттях, його роль у розвитку почуття ладу та ритму.

Характеристика системи музичного виховання, створеної німецьким композитором К.Орфом, його збірка для дітей “Шульверк” у розвитку творчих здібностей дітей.

Метод “Столбиця” Б. Тричкова. Основний зміст його - система “Свідомого нотного співу”. Етапи свідомого співу за нотами. Система елементарних вправ, музично - педагогічних ігор у розвитку різних видів музичного слуху та співочого голосу учнів.

Досвід у галузі музичного виховання відомих педагогів-музикантів

Педагогічний досвід М. Д. Леонтовича, К. Г. Стеценка з хорового виховання, розвитку співацьких навичок, музичного слуху та музичної грамоти учнів.

Роль діяльності педагогів-музикантів В. М. Шацької, Н. Л. Гродзенської у розвитку музичного сприймання школярів.

Досвід розвитку творчої активності у діяльності педагогів України.

Про педагогічний досвід З. З. Жовчака з використанням на уроках ладової сольмізації у музичному розвитку дітей.

Заключна частина

Педагогічна майстерність учителя на уроках музики у школі

Визначення поняття “педагогічна майстерність”. Гуманістична направленість учителя музики у спілкуванні з школярами.

Необхідні компоненти педагогічної майстерності вчителя - музиканта.

Педагогічна та авторська майстерність у діяльності вчителя. Професійні знання, вміння, навички. Культура зовнішнього вигляду. Основи виразності міміки та педагогічної мови. Культура поведінки вчителя. Значення самовиховання у формуванні учителя музики.

Педагогічна майстерність - творча проява вчителя музики на заняттях з дітьми.

Практична частина

ЗМІСТ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ

 1. Підберіть за слухом мелодію від різних звуків (не менше п’яти) на основі чуття ладу.

 2. Транспонуйте шкільну пісню відомими Вам способами транспонування.

 3. Гармонізуйте три найпростіших варіанти супроводу до шкільної пісні або мелодії (гармонійні функції).

 4. Придумайте дво-, три- голосся до одноголосної мелодії.

 5. Створіть мелодію в жанрі української народної пісні протяжного ліричного настрою, спокійного характеру та протилежного йому.


Орієнтований репертуар для вокально-хорової роботи

( пісні шкільного репертуару)

 1. М.Дремлюга «Ми йдемо сьогодні в клас»

 2. В.Верховинець «Печу, печу хлібчик»

 3. Українські народні пісні «Два півники», «Веселі гуси», «Ходить гарбуз по городу», «Іди, іди, дощику», «Сопілка», «Край долини мак», «Щебетала пташечка»

 4. З.Левіна «Що нам осінь принесе ?»

 5. А.Філіпенко «То сніжинки, мов пушинки»

 6. Українські щедрівки «Я маленький хлопчик», «Щедрівочка щедрувала».

 7. В.Верменич «Запросини Діда Мороза»

 8. Українські народні пісні в обробці М.Леонтовича «Гра в зайчика», «Мак», «Женчичок – бренчичок»

 9. Українські народні пісні в обробці Я.Степового «Сорока – воровка», «Зайчик», «Господарство»

 10. Українські народні пісні в обробці К.Стеценка «Ой на горі жито»

 11. А.Філіпенко «Новорічна», «Берізонька»

 12. Українська народна пісня «Як то красно дзвоник грає»

 13. А.Загрудний «Будем козаками»

 14. А.Філіпенко «Ой заграйте дударики», «Веселий музикант»

 15. А.Кандиба «Дитяча молитва»

 16. Українська народна пісня «Дударик»

 17. Білоруська народна пісня «Перепілонька»

 18. Українські народні пісні «Бім, бом», «Я коза ярая», «»Журавель», «Три матусі», «Гей ви дітки чорнобриві», «А ми просо сіяли», «Ми маленькі дударі»

 19. Українська щедрівка «Ой сивая та і зозуленька»

 20. К.М’ясков «Зимонька»

 21. Російська народна пісня «Во поле береза стояла»

 22. О.Колодуб «Вишиванка»

 23. Українські народні пісні в обробці Я.Степового «Пчілка», «Ой ходила дівчина бережком», «Ягілочка», «Зима і весна»

 24. М.Лисенко «Пісня Лисички», «Пісня Кози»

 25. П.Майборода «Пісня про вчительку»

 26. Українські народні пісні «Котився сніпочок», «Вгору, сонінко», «Ой куриться доріженька», «Вийшли в поле косарі», Ой на горі жито», Край долини мак»

 27. Українські народні пісні в обробці В.Косенка «Дівка Явдошка»

 28. Я.Степовий «Висне небо сине», «Літо минулося», «Гей, там, на горі січ іде»

 29. Українська народна пісня в обробці М.Дремлюги «Як діждемо літа»

 30. А.Філіпенко «Збирай урожай», «Зяблик»

 31. Т.Попатенко «Шпачок прощається», «Кошеня і цуценя»

 32. Українська щедрівка «Павочка ходить», Ой сивая та і зозуленька»

 33. Українські народні пісні в обробці М.Леонтовича «Дударик», «Щедрик»

 34. В.Вітман «Пісня про хліб»

 35. Російська народна пісня «Здравствуй гостья – зима»

 36. Б.Філь. «Жук – жученко»

 37. Л.Кніппер «Чому ведмідь взимку спить»

 38. Ф. Колеса „Пан отаман”

 39. Я.Степовий „Зоре моя вечірняя”

 40. Українські народні пісні „В понеділок раненько”, „Вийшли в поле косарі”, „А вже сонце котиться”,”Ой вербо, вербо”, „Ой снопе, снопе”, „Ой гиля, гиля, гусоньки”, „Котився снопочок”, „Ой куриться доріженька”, „Сіяв мужик просо”, „Ой ходить сон коло вікон”, „Котику сіренький”, „Чом, чом, чом, земле моя”, „Діду мій, дударику”, „Ой на горі та й женці жнуть”, „За річкою вогні горять”, „Прилетіла перепілонька”, ”Журавель”

 41. Українська коломийка

 42. Українська народна пісня „Верховино, світку ти наш”

 43. Д. Кабалевський „Класне рондо”

 44. Українська народна пісня в обробці Я. Степового „Зайчику, зайчику"

 45. Сучасна українська народна пісня в обробці П. Батюка „Летіли орлята”

 46. Українські щедрівки „Чи дома, дома”, „Ой рано-рано кури запіли”, „Ой у полі при дорозі”, „За селом веселим”, „Щедрівочка щедрувала”

 47. Сучасна українська народна пісня „Ішов кобзар чистим полем”

 48. Ю. Шкрумеляк „Учися дитино”

 49. Українська веснянка „Вийди, вийди, Іванку”

 50. Російська народна пісня „Вниз по матушке по Волге»

 51. М. Глінка «Не щебечи, соловейку»

 52. Українська народна пісня в обробці Є. Козака „Думи мої”

 53. М.Мельник. „А я у гай ходила”

 54. Українські народні пісні „Котився снопочок”, Ой глибокий колодязю”, „Учітеся, брати мої”, „Чи не той то Омелько”, ”, „Над річкою бережком”, „Ой літає соколонько”,”Корольок”, „Ой за гаєм, гаєм”, „Ой при лужку, при лужку”, „Їхав козак на війноньку”, „По діброві вітер виє”, „Ой з-під горки все туман”, „Грають діти”, „Гей степами”

 55. Українська народна пісня в обробці М.Вериківського „Думи мої”

 56. Українські жниварські пісні „А вже сонце котиться”, „Там, у полі, криниченька”

 57. Українські колядки „Ой у полі плужок ходить”

 58. Українські щедрівки „Небо ясні зірки вкрили”, „Ой господарю, господарочку”, „Прилетіла ластівочка”

 59. Українські веснянки „Ой виходьте, дівчата”, „Ой ти, красна весно”, „А ми кривого танцю йдем”, „Вийди, вийди, Іванку”

 60. А. Кос-Анатольський „Карпатське озерце”

 61. В. Шаїнський „Голубий вагон”

 62. Обрядова пісня „Христос Воскрес”!

 63. Д. Січинський „Чом, чом, земле моя”

 64. Українські народні пісні „Од Києва до Лубен”, „Ой на горі жита много”, „Ой Гиля-гиля, гусоньки, на став”, „Гей, не дивуйте, добрії люди”, „Сіяв батьки жито”, „Ой Морозе, Морозенку”, „У перетику ходила”, „Реве та стогне Дніпр широкий”, „Ой на горі тай женці жнуть”

 65. Карабиць”Сіяв батько жито”

 66. Українські щедрівки „Добрий вечір тобі, пане –господарю”, „Ой сивая зозуленька”, „Ой у полі плужок ходить”.

 67. В.Соловйов-Сєдой. ”Балада про солдата”

 68. Г.Гладкий „Заповіт”

 69. В.Тилик „Мати сіяла сон”

 70. Українські веснянки „Ой дай, Боже, весну почати”, „Вийди, вийди, Іванку”, „Вербовая дощечка”, „Королі”, „Подоляночка”

 71. В.Філіпенко.”Веснянка”

 72. Українська народна пісня в обробці М. Лисенка „Подоляночка”

 73. А. Штогаренко „Гуцулко співає”, „Навгороді коло броду”, Гей, шуми, Великий луже”

 74. Веснянка „А вже весна”

 75. Б. Савельєв „Справжній друг”

 76. В. Мураделі „Шкільна стежина”

 77. І. Шамо „Україно, любов моя”

 78. Б. Фільц „Наша мати пшениченька”

 79. К. Молчанов „Пісня туристів”

 80. А. Новиков „Дороги”

 81. І. Карабиць „Пісня на добро”

 82. П. Майборода. „Стежина”

 83. Українська щедрівка „Ой там , за горою”

 84. П. Батюк „Тихо над річкою”

 85. М. Балема „Козацькому роду нема переводу”

 86. Українські народні пісні „Місяць на небі”, „Ой, вербо”, „Розпрягайте, хлопці, коней”, „Ой не ходи, Грицю”

 87. Українські народні пісні в обробці в обробці М. Леонтовича „Ой у полі жито”, „Було літо”, „Ой совая зозуленька”, „Пливе човен”

 88. Українські жниварські пісні „Ой чиє ж то поле”, „Берегом вишні росли”, „Ой крисали серпики по горі”

 89. А. Пашкевич „Синові”

 90. Українські народні пісні „Було колись – на Вкраїні”, „Калино – малино чого в лузі стоїш”, „Чом ти не прийшов”

 91. П. Майборода „Пісня про рушник”

 92. В.Івасюк „Відлітали журавлі”

 93. І. Шамо „Києве мій”

 94. Б. Яновський „Журавочка”

 95. В. Верменич „Чорнобривці”

 96. О. Білаш „Ясени”

 97. Українська щедрівка „У Києві – граді”

 98. О. Білаш „Два кольори”

 99. І. Шамо „Зачарована Десна”, „Романтики”

 100. П. Процько „Хай цвіте червона калина”

 101. А. Пашкевич „Мамина вишня”
  1   2   3

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МУЗИКИ ім. Р. М. ГЛІЄРА...
Творчий екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів)

Навчатися за програмою підготовки магістра педагогічної освіти можуть...
Здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «спеціаліст» і працюють в закладах освіти та інших установах, де виконання професійних...

ЗАТВЕРДЖЕНО
Харківська державна академія дизайну і мистецтв готує фахівців у галузі знань 0202 “Мистецтво” за такими напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного...

ЗАТВЕРДЖЕНО
Харківська державна академія дизайну і мистецтв готує фахівців у галузі знань 0202 “Мистецтво” за такими напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного...

ЗАТВЕРДЖЕНО
Харківська державна академія дизайну і мистецтв готує фахівців у галузі знань 0202 “Мистецтво” за такими напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного...

Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний...
Програма для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста розроблена...

Програма з математики для вступу на бакалаврат за напрямом підготовки:...
Програма з математики для вступу на бакалаврат за напрямом підготовки: 040201 Математика на базі освітньо-кваліфікаційного рівня...

Мистецтво 0202 Музичне мистецтво 02020401 виконавські спеціалізації
Демонструє нестандартне мислення. Формує свою точку зору. Відповідь розгорнута, глибоко обґрунтована, логічно структурована, абітурієнт...

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”
Розділ Криміналістична характеристика незаконного використання знаку для товарів і послуг

Питання до заліку
Навчальні плани спеціальності «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційного рівня 010101 магістр педагогічної освіти

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка