Літературна герменевтика Герменевтика як теорія чи наука інтерпретації тексту


Скачати 256.86 Kb.
НазваЛітературна герменевтика Герменевтика як теорія чи наука інтерпретації тексту
Сторінка2/2
Дата07.03.2013
Розмір256.86 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Література > Документи
1   2

Індивідуальні завдання

Написати реферат за однією із вказаних тем:

 • Проблема автентичності «Слова о полку Ігоревім» та шляхи її вирішення в сучасному літературознавстві.

 • Культура Ренесансу та її прояви в українській літературі другої половини ХV – ХVІ ст.

 • Аскетична традиція в поетичному дискурсі доби Бароко.

 • Жанрова диференціація полемічної прози доби Бароко.

 • «Козацьке бароко»: історія становлення, жанри, дослідження.

 • канон «другорядних поетів» (барокова доба): історія становлення та переосмислення в сучасному літературознавстві.

 • Еволюція візуальної поезії в українській літературі.

 • Вияви преромантизму в українській літературі кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.

 • Творчість Івана Котляревського у візії сучасного літературознавства.

 • Сучасна літературознавча рецепція феномену Тараса Шевченка.

 • Український історичний роман ХІХ ст.: генезис і становлення жанру.

 • Теорія літературної творчості Івана Франка з погляду сучасності.

 • Неоромантизм в українській поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: витоки, жанри, дослідження.

 • Художні пошуки в українській драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст.


Критерії оцінювання

90–100 балів отримують, якщо студенти:

 • мають глибокі і повні знання з дисципліни;

 • вільно використовують термінологічний апарат літературознавства;

 • на високому рівні володіють вміннями й навичками цілісного філологічного аналізу та виразного читання (в тому числі напам’ять) художніх творів за програмою дисципліни із врахуванням їх родо-жанрової та стильової специфіки;

 • здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • володіють вміннями наукового аналізу та синтезу при дослідженні літературних явищ, процесів, окремих творів;

 • творчо підходять до їх інтерпретації та демонструють самостійність і оригінальність суджень;

 • вміють визначати та зіставляти провідні положення теоретико-літературних, історико-літературних та літературно-критичних праць, як класичних, так і сучасних;

 • чітко формулюють власну думку та переконливо аргументувати її, в тому числі в дискусії;

 • виявляють високий рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються кількох несуттєвих помилок, які швидко і самостійно виправляють.

65–89 балів отримують, якщо студенти:

 • мають добрі знання з дисципліни;

 • виявляють розуміння основних літературознавчих понять;

 • на достатньому рівні володіють вміннями й навичками цілісного філологічного аналізу та виразного читання (в тому числі напам’ять) художніх творів за програмою дисципліни;

 • здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • володіють аналітико-синтетичними вміннями аналізу при дослідженні літературних явищ, процесів, окремих творів і використанні словниково-довідкової літератури;

 • вміють добирати докази на підтвердження власних думок;

 • демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються певної кількості суттєвих помилок, які самостійно виправляють.

50–64 бали отримують, якщо студенти:

 • мають задовільний рівень знань з дисципліни;

 • виявляють розуміння окремих літературознавчих понять;

 • під керівництвом викладача аналізують художні твори і наводять приклади з них;

 • виявляють вміння й навички виразного читання (в тому числі напам’ять) окремих художніх творів;

 • здатні за зразком розв’язувати теоретико-практичні завдання літературознавчої спрямованості;

 • вміють добирати докази на підтвердження власних думок, використовувати словниково-довідкову літературу;

 • демонструють задовільний рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються значної кількості помилок, які виправляють під керівництвом викладача.

1–49 балів отримують, якщо студенти:

 • частково та поверхово відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти;

 • виявляють нерозуміння літературознавчих понять, відсутність умінь і навичок виразного читання, переказування та аналізу художніх творів, розв’язання завдань теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • демонструють вкрай низький рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються великої кількості помилок та не є здатним виправити їх навіть із допомогою викладача.


Питання до екзамену

 1. пошук методології у сучасному літературознавстві. Методологічна криза українського літературознавства 90-х рр. ХХ ст.

 2. Поняття про літературний процес, його рушійні сили. Проблема періодизації українського літературного процесу: основні підходи.

 3. Біографічний метод як спосіб вивчення літератури. Шарль Огюстен де Сент-Бев як теоретик біографічного методу.

 4. Культурно-історична школа в літературознавстві (Іпполіт Адольф Тен, Альфред Геттнер, Георг Брандес, Олександр Пипін, Микола Тихонравов та ін.).

 5. Психологічна школа як продовження традицій культурно-історичної (Вільгельм Вундт, Ріхард Мюллер-Фрайєнфельс, Еміль Еннекен). Методологія психологічної школи: естопсихологія, інтроспекція, інтуїтивізм, метод спроб та помилок, біхевіоризм.

 6. Міфологічна школа в літературознавстві (Вільгельм і Якоб Грімм, Федір Буслаєв, Олександр Афанасьєв, О.Міллер).

 7. Порівняльно-історичний метод (компаративізм), його представники: Теодор Бенфей, Олексій Веселовський, Михайло Драгоманов та ін. Сучасний стан компаративістики як науки.

 8. Психоаналіз Зигмунда Фройда як основа психоаналітичної критики. Розвиток психоаналізу в українському літературознавстві.

 9. Філософські і психологічні засади психоаналітичної критики. Психоаналітична теорія Карла-Густава Юнга і архетипна критика Нортропа Фрая.

 10. Витоки російського формалізму (вчення Фердінанда де Соссюра). Проблеми поетики в дослідженнях російської формальної школи (Борис Томашевський, Віктор Шкловський, Борис Ейхенбаум).

 11. Феноменологічна теорія та критика (Роман Інґарден, Жан-П’єр Рішар).

 12. Літературна герменевтика (Мартін Гайдеґґер, Ганс-Ґеорг Ґадамер, Поль Рікер).

 13. Естетична природа літератури в дослідженнях школи рецептивної естетики (Вольфґанґ Ізер, Ганс Роберт Яусс).

 14. Провідні концепції структуралізму (Клод Леві-Стросс, Роман Якобсон, Ролан Барт, Умберто Еко, Юрій Лотман).

 15. Проблеми текстуальності в постструктуралізмі (Ролан Барт, Мішель Фуко). Бартівська теорія про «смерть автора». Дискурсивна теорія Мішеля Фуко.

 16. Деконструктивізм як одна з практик постструктуралізму (Жак Дерріда, Поль де Ман). Завдання деконструктивізму.

 17. Феміністична теорія та критика: проблема жінки як суб’єкта літератури (Юлія Крістева, Елейн Шовалтер). Ґендерний аналіз художнього твору.

 18. Постколоніальна критика і теорія: витоки і сфера застосування (Стівен Слемон, Гелен Тіфін, Ґаятрі Чакраворті Співак, Едвард Саїд, Саймон Дюрінґ та ін.).

 19. Американська „нова критика” як метод „пильного читання” тексту (К. Берк, А. Тейт, К. Брукс, Дж. Ренсом).

 20. Багатозначність терміну «інтертекстуальність». Теорія інтертекстуальності Юлії Крістевої як розвиток теорії діалогізму Михайла Бахтіна. Форми інтертекстуальності.

 21. Наратологія як наукова дисципліна. Витоки теорії наративу (Цвєтан Тодоров, К.Бремен, Альгірдас Жюльєн Ґреймас). Методологічні принципи наратології.

 22. Проблема теорії і класифікації літературно-критичних жанрів.

 23. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ–ХV ст.): витоки, жанри, дослідження.

 24. Жанрова диференціація полемічної прози доби Бароко. Український полемічний памфлет кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.: проблема жанрової моделі та функціонування.

 25. Бароковий дискурс української поезії ХVІІ ст. Орієнтації і пріоритети літератури низового бароко.

 26. «Козацьке бароко»: історія становлення, жанри, дослідження.

 27. Еволюція візуальної поезії в українській літературі доби Бароко.

 28. Рококо в українській літературі: європейський контекст і національна своєрідність.

 29. Вияви класицизму і сентименталізму в українській літературі кінця ХVІІІ –початку ХІХ ст.

 30. Барокові традиції в літературі українського романтизму. Жанрова специфіка української романтичної лірики.

 31. Творчість Івана Котляревського у візії сучасного літературознавства.

 32. Сучасна літературознавча рецепція феномену Тараса Шевченка.

 33. Українська класична елегія: джерела, еволюція, національна своєрідність.

 34. Теорія літературної творчості Івана Франка з погляду сучасності.

 35. Художній дискурс української поезії останньої третини ХІХ ст.: жанри, мотивно-образна структура.

 36. Український роман ХІХ ст.: генезис і становлення жанру.

 37. Художні пошуки в українській драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Стильові вияви «раннього», «середнього» і «високого» модерну у драматичних жанрах цього періоду.

 38. Імпресіонізм як явище українського літературного процесу межі ХІХ–ХХ ст. «Ліричний експеримент» у психологічній прозі цього періоду.

 39. Національний варіант експресіонізму в українському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 40. Неоромантизм в українській поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: витоки, жанри, дослідження.

 41. Модерністські тенденції у поезії «Молодої Музи», їх вияви на різних рівнях художньої образності.

 42. Романні форми в українській літературі 1920–1930-х рр. Тенденції розвитку українського інтелектуального роману ХХ ст. у контексті ідей екзистенціалізму.

 43. «Романтика вітаїзму» (активного романтизму) в українській прозі першої половини ХХ ст.

 44. Стильові напрями в українській поезії 1910–1920-х рр.

 45. Українська драматургія 1920–1920-х рр.: жанрові різновиди, поетика.

 46. Соцреалізм як канон в українській літературі ХХ ст.

 47. Антитоталітарна проза ХХ ст.: представники, жанрова система, проблематика.

 48. Еволюція історичного роману в українській літературі другої половини ХХ ст.

 49. Нью-Йоркська поетична група як оригінальний модерністичний проект в українській літературі ХХ ст.

 50. Драматургія «другої хвилі» еміграції: модерністичні пошуки у творчості Ігоря Костецького.

 51. Еміграційна історична проза другої половини ХХ ст.: тематичні обрії, художня своєрідність, представники.

 52. «Київська школа поезії» як модерністичний проект в українській літературі ХХ ст.

 53. Тенденції розвитку українського роману у другій половині ХХ ст.: еволюція, жанр, поетика.

 54. Естетичний феномен лірико-химерної прози другої половини ХХ ст.

 55. Стильові напрями і течії в українській поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст.

 56. Сучасна масова українська література: жанрове розмаїття та художня своєрідність.

 57. Постмодерний роман кінця ХХ – початку ХХІ ст.: еволюція жанру.

 58. Чорнобильська тема в українській літературі: проблема жанру, особливості поетики.

 59. Розвиток українського театру і драматургії наприкінці ХХ – на початку
  ХХІ ст.: представники, жанрові різновиди, поетика.

 60. Жіноча проза кінця ХХ – початку ХХІ ст. як естетичне явище.


13. Рекомендована література

Базова

 1. Білоус П.В. Вступ до літературознавства : навч. посібник / П.В.Білоус. – К. : Академія, 2011. – 334 с. – (Альма-матер).

 2. Білоус П.В. Історія української літератури ХІ–ХVІІІст. : навч. посібник / П.В.Білоус. – К.: Академія, 2009. – 423 с.

 3. Ісіченко Ігор, архиєпископ. Історія української літератури: епоха Бароко (ХVІІ–ХVІІІ ст.) : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Архієпископ Ігор Ісіченко. – Львів – Київ – Харків : Святогорець, 2011. – 566, [1] с.

 4. Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття : підручник / [за ред. О. А. Галича]. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 479 с.

 5. Історія української літератури ХІХ ст. (70–90-ті роки) : у 2 кн. : підручник / за ред. О. Д. Гнідан. – К. : Вища школа, 2003. – Кн. 2. – 437, [2] с.

 6. Історія української літератури ХІХ ст. (70–90-ті роки) : у 2 кн. : підручник / за ред. О. Д. Гнідан. – К. : Вища школа, 2003. – Кн. 1. – 573, [2] с.

 7. Історія української літератури ХІХ століття : у 2 кн. : підручник / [за ред. М.Г. Жулинського]. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – 656 с.

 8. Історія української літератури ХІХ століття : у 2 кн. : підручник / [за ред. М.Г. Жулинського]. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 2. – 712 с.

 9. Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. : [підруч. для студентів гуманіт. спеціальностей вищих навч. закладів] / [за ред. В. Г. Дончика]. – К. : Либідь, 1998. – Кн. 1 : Перша половина ХХ століття. – 461, [1] с.

 10. Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. : [підруч. для студентів гуманіт. спеціальностей вищих навч. закладів] / [за ред. В. Г. Дончика]. – К. : Либідь, 1998. – Кн. 2 : Друга половина ХХ століття. – 453, [1] с.

 11. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. : у 2 кн. : підручник / за ред. О. Д. Гнідан. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – 621, [1] с.

 12. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. : у 2 кн. : підручник / за ред. О. Д. Гнідан. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 2. – 495 с.

 13. Наєнко М.К. Історія українського літературознавства : підручник / М.К.Наєнко. – вид. 2-ге, зі змін. й доп. – К. : Академія, 2003. – 359 с. – (Альма-матер).

 14. Пахаренко В. Українська поетика : посібник для студентів вищих навч. закладів / Василь Пахаренко. – вид. 3-тє, доп. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2009. – 403 с.

 15. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М.Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Львів : Літопис, 2002. – 831 с.

 16. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період : навч. посібник / Р. Б. Харчук. – К. : Академія, 2008. – 247 с. – (Альма-матер).

Допоміжна

 1. Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст. : [монографія] / Стефанія Андрусів. – Тернопіль : джура ; Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2000. – 340 с.

 2. Андрущенко М. Парнас віршотворний: Києво-Могилянська академія та український літературний процес XVIII ст. : монографія / Мирослава Андрущенко. – К. : Українська книга, 1999. – 207, 1 с.

 3. Арендаренко І. По дорозі й назустріч (англійська та українська романтичні поезії: порівняльна типологія і поетика) / Ірина Арендаренко. – К. : Фоліант, 2004. – 213, 1 с.

 4. Бернадська Н.І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція : монографія / Ніна Іванівна Бернадська. – К. : Академвидав, 2004. – 368 с.

 5. Біла А. Символізм / Анна Біла. – К. : Темпора, 2010. – 271 с.

 6. Біла А. Сюрреалізм / Анна Біла. – К. : Темпора, 2010. – 207 с.

 7. Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки / Алла Біла. – К. : Смолоскип, 2006. – 463 с. (експресіонізм, В.Стефаник)

 8. Біла А. Футуризм / Анна Біла. – К. : Темпора, 2010. – 274 с.

 9. Борзенко О.І. Сентиментальна «провінція» (Нова українська література на етапі становлення) / Олександр Іванович Борзенко. – Харків, 2006. – 322 с.

 10. Від теорії до методів – нові інтепретаційні стратегії у літературознавстві та культурології : зб. наук. пр. / за наук. ред. Д.Белґрада. – К., 2010. – 117 с.

 11. Голобородько Я. Артеґраунд. Український літературний істеблішмент / Ярослав Голобородько. – К. : Факт, 2006. – 159 с.

 12. Голомб Л. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ ст. / Лідія Голомб. –Ужгород : Ґражда, 2008. – 294, [1] с.

 13. Гуляк А.Б. Становлення українського історичного роману / А.Б.Гуляк. – К. : Міжнар. фінансова агенція, 1997. – 294 с.

 14. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 263 с.

 15. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму / Тамара Гундорова. – вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : Критика, 2009. – 447 с. – (Критичні студії).

 16. Двадцяті роки: літературні дискусії, полеміки : літ.-крит. ст. / [упор. В.Г.Дончик]. – К. : Дніпро, 1991. – 366 с.

 17. Єременко О. Літературний образ у силовому полі синкретизму (на матеріалі української прози другої половини ХІХ – початку ХХ соліття) / Олена Єременко. – К. : Євшан-зілля, 2008. – 319 с.

 18. Залеська Онишкевич Лариса М. Л. Текст і гра. Модерна українська драма / Лариса М. Л. Залеська Онишкевич. – Львів : Літопис, 2009. – 471 с.

 19. Зборовська Н.В. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури : монографія / Н.В.Зборовська. – К. : Академвидав, 2006. – 504 с. – (Монографія).

 20. Ільницький О. Український футуризм (1914-1930). Переклала з англ. Рая Тхорук. – Львів: Літопис, 2003. – 456 с.

 21. Ісіченко Ігор, архиєпископ. Аскетична література київської Русі / Ігор Ісіченко, архиєпископ. – Харків : Акта, 2007. – 395, 2 с. – (Харківська школа).

 22. Камінчук О. Поетика української романтичної лірики (проблеми просторової організації поетичного тексту) / Ольга Камінчук. – К. : ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 157 с.

 23. Ковалів Ю. Абетка дисертанта: Методологічні принципи написання дисертації : посібник / Юрій Ковалів. – К. : Твім інтер, 2009. – 456, [2] с.

 24. Криса Б. Пересотворення світу. Українська поезія ХVІІ–ХVІІІ століть / Богдана Криса. – Львів : Свічадо, 1997. – 215 с.

 25. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [за ред. : А. Волкова (голова) та ін.]. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 634 с.

 26. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. Ковалів. – К. : Академія, 2007. – Т. 1 : А (аба) – Л (лямент). – 608 с. – (Енциклопедія ерудита).

 27. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. Ковалів. – К. : Академія, 2007. – Т. 1 : А (аба) – Л (лямент). – 608 с. – (Енциклопедія ерудита).

 28. Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Гром’яка, Ю. Коваліва та ін.]. – К. : Академія, 1997. – 452 с. – (Nota bene).

 29. Матющенко А. Час героя. Українська драматургія першої третини ХХ століття / Анжела Матющенко. – К. : Фоліант, 2004. – 124 с.

 30. Мовчан Р. Стильова палітра української прози першої половини ХХ століття / Раїса Мовчан // Бібліотечка «Дивослова». – 2009. – №2. – 64 с.

 31. Мовчан Р. Українська література ХХ ст. / Раїса Мовчан //Додаток до газети “Українська мова та література”. – 1998. – № 34. – 86 с.

 32. Мовчан Р. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі / Раїса Мовчан. – К. : Стилос, 2008. – 541 с.

 33. Наливайко Д. С. Спільність і своєрідність. Українська література в контексті європейського літературного процесу / Дмитро Сергійович Наливайко. – К. : Дніпро, 1988. – 393, [2] с.

 34. Новик О. Неповторність повторного. Барокові традиції в літературі україснького романтизму : монографія / Ольга Новик. – Харків : Майдан, 2011. – 366, [1] с.

 35. Новиков А. Українська драматургія й театр від найдавінших часів до початку ХХ ст. : монографія / Анатолій Новиков. – Харків : Сага, 2011. – 407 с.

 36. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / Соломія Павличко. – К. : Либідь, 1997. – 357, [3] с.

 37. Пелешенко Ю. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ–ХV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції / Юрій Пелешенко. – К. : ПЦ «Фоліант», 2004. – 422 с.

 38. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму : монографія / Ярослав Поліщук. – вид. 2-ге, доп. і перероб. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 392 с.

 39. Поплавська Н.М. Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.) : монографія / Н.М.Поплавська. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 378 с.

 40. Соловей Е. Українська філософська лірика : навч. посібник / Елеонора Соловей. – К., 1999. – 367 с.

 41. Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства / М.П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, Медобори, 2007. – 464 с.

 42. Фізер І. Філософія літератури / Іван Фізер. – К. : НАУКМА ; Аграр Медіа Груп, 2012. – 217 с.

 43. Філоненко С. Концепція жінки в українській жіночій прозі 90-х років ХХ ст. : монографія / Софія Філоненко. – К.–Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 158 с.

 44. Шумило Н. Під знаком національної самобутності. Українська художня проза і літературна критика кінця ХІХ – поч. ХХ ст. : [монографія] / Наталя Шумило. – К. : Задруга, 2003. – 353 с.


Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека української літератури. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/

 2. Віртуальний підручник з української літератури : Словник літературознавчих термінів. – Режим доступу : http://eureka.ucoz.ua/blog/1-0-14

 3. Електронна бібліотека української літератури. – Режим доступу : http://www.utoronto.ca/elul/

 4. Ізборник. Історія України IX–XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/

 5. ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/

 6. Медієвіст – українська латиномовна література. – Режим доступу : http://medievist.org.ua/

 7. Поетика: Бібліотека української поезії. – Режим доступу : http://poetry.uazone.net/

 8. Українська шара. – ЛІТЕРА–Електронна бібліотека. – Режим доступу : http://litera-ua.livejournal.com/

 9. Український центр: освітньо-інформаційний ресурс. – Режим доступу : http://www.ukrcenter.com/library/default.asp

 10. Чтиво. – Електронна бібліотека. – Режим доступу : http://chtyvo.org.ua/

 11. EXLIBRIS: українська електронна бібліотека : історія, публіцистика, художня література. – Режим доступу : http://exlibris.org.ua/


1   2

Схожі:

Анотування наукового тексту
Анотацію наукового тексту розглядають як інтегральну модель документа, семантичні особливості якого подаються в максимально ущільненому...

Перелік питань до іспиту з дисципліни «Теорія твору і тексту»
Предмет, обєкт та завдання навчальної дисципліни Теорія твору і тексту, її міждисциплінарний характер

Програма курсу Викладач: Корчук В.І. Е-mаil: Предмет: Доктрини IV
Даниїла та Об’явлення в подіях останнього часу, Євангеліє у святилищі, герменевтика диспенціалізму, «Новий» Ізраїль та Церква Божа,...

Лекція №1  Тема: Традиційні та нові підходи до встановлення структури тексту
Мета: сформувати поняття про лінгвістичний аналіз тексту, про текст як об’єкт лінгвістичного дослідження; визначити різні підходи...

Вступ лінгвістика тексту як наука
Типи викладу змістово-фактуального матеріалу, пов’язані із чужим словом (словом персонажа)

1 Технологія аналізу наукового тексту. Розташування нової інформації
Поняття композиції в науковому тексті. Основні компоненти композиції. Поділ тексту на абзаци. Абзац як архітектонічна одиниця наукового...

Питання для самоперевірки
...

ДОСВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДИКОЇ ПРИРОДИ В УКРАЇНІ”
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі науково-практичної конференції «Досвід інтерпретації дикої природи в Україні», що відбудеться...

Самостійна робота студентів, її тематика та обсяг з дисципліни «Теорія твору і тексту»
Образність й експресивність. Експресивність і емоційність. Емоційність і емоціогенність

Тема Стилістика як наука і навчальна дисципліна. Структура стилістики
Теоретична стилістика. Описова стилістика. Функціональна стилістика. Історична стилістика. Зіставна стилістика. Стилістика тексту....

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка