РОЗДІЛ Методичний підхід до формування стратегії промислового підприємства


Скачати 446.71 Kb.
НазваРОЗДІЛ Методичний підхід до формування стратегії промислового підприємства
Сторінка2/3
Дата16.03.2013
Розмір446.71 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3


Друга характеристика - ситуаційність.

Як відомо, в сучасному менеджменті особливе місце займає ситуаційний підхід. Ефективна стратегія завжди інтегрує харак­терні особливості саме даної конкретної ситуацій в ключові фактори майбутнього (стратегічного) успіху даної конкретної організації.

Третя характеристика - унікальність стратегії

Для досягнення майбутнього бізнес-успіху в стратегію конкретної організації повинні бути закладеш деякі сильні змістовні моменти, які в реальній практиці ведення бізнесу роблять її значно відмінною від усіх головних конкурентів.Четверта характеристика - майбутня невизначеність як стратегічна можливість.

Зовнішнє середовище організації в наш час змінюється все швид­ше і з точки зору традиційних уявлень все більше неперед­бачено. Але при цьому кожна зміна несе в собі не тільки погрози, але и нові додаткові можливості. Тому сучасна стратегія організації повинна бути здатна пе­ретворювати зміни зовнішнього оточення організації в її стра­тегічні і тактичні конкурентні переваги.
П’ята характеристика ефективної стратегії як гнучка адекватність.

Для того, щоб реалізувати нові можливості, які несуть в собі зміни зовнішнього середовища організації, її власні стратегічні зміни повинні бути адекватні змінам зовнішнім.

Рис. 1.3 Критерії ефективної стратегії
При розробці стратегії промислового підприємства, слід пам’ятати, що вона повинна:

 • відбивати управлінську філософію фірми

 • орієнтувати виробничу діяльність на запити споживачів

 • враховувати вплив зовнішнього і внутрішнього середовища

 • спиратися на людський потенціал як основу організації

Процес розробки та реалізації стратегії промислових підприємств наведений у таблиці 1.2.
Таблиця 1.2

Етапи розробки та реалізації стратегії промислового підприємства
Етап

Характеристика етапів
Встановлення цілей

Розробка та встановлення короткотермінових, середньо-термінових і довготермінових цілей підприємства виступає фундаментом у виборі стратегії.
Аналіз зовнішнього середовища

Являє собою процес моніторингу організаційного оточення, що ідентифікується зі справжніми і майбутніми погрозами та сприятливими можливостями, які можуть впливати на здатність фірми досягти її мети. Мета аналізу: забезпечити своєчасне реагування управління на зовнішні і внутрішні імпульси для досягнення мети організації.
Дослідження внутрішнього середовища підприємства

Мета дослідження - виявити внутрішні змінні організації, які можуть розглядатися як її сильні (слабких) сторони, оцінити їх важливість, встановити, які з цих змінних можуть стати основою конкурентних переваг. Аналіз внутрішнього середовища включає дослідження двох областей організації: макросередовища (досліджується внутрішнє середовище всього підприємства) та мікросередовища (досліджується внутрішнє середовище тільки по конкретній стратегічній зоні господарювання).
Визначення стратегічної мети і постановки завдань

Визначення, на основі комплексного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, обмежень в діяльності підприємства, погроз і можливостей для нього з боку, зовнішнього середовища, перспектив розвитку фірми, формування стратегічних альтернатив досягнення мети.

Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії

Розглядається весь набір альтернативних варіантів розвитку, з яких в процесі оцінки обираються ті, які більшою мірою забезпечать досягнення наміченої мети, можуть бути реалізовані в рамках ресурсних можливостей, задовольняють системі прийнятих критеріїв ефективності. Найбільш поширеним методом оцінки вірогідної економічної дії кожної альтернативи на майбутнє підприємства є розробка сценаріїв, в яких передбачено три варіанти розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і найбільш вірогідний.

Планування реалізації стратегії

Включає: розробку розгорнутого плану втілення у реальність вибраної стратегії, вказуючи терміни поетапної реалізації та очікувані результати.

Реалізація стратегічних рішень

Здійснюється у двох напрямках: з використанням адміністративних важелів (тактики, політики, процедур та правил) та за допомогою економічних важелів, шляхом формування бюджету, застосування системи показників та управління за цілями.

Етапи процесу реалізації стратегій:

 • підготовка інформації, використовуваної на всіх етапах реалізації стратегії;

 • планування, програмування, бюджетування схвалюваних рішень;

 • власне виконання рішень;

 • контроль.

Всі стратегічні рішення повинні бути доведені до конкретних виконавців у вигляді затверджених планів, наказів, розпоряджень і інших організаційних документів, тобто управлінські рішення повинні бути перетворені в організаційні.Процес формування стратегії повинен мати комплексний характер. Проте, запропоновану модель не слід вважати універсальною, оскільки у кожній реальній ситуації необхідно опиратися на ті обставини, що склалися.
РОЗДІЛ 2. Опис виробничо-господарської діяльності ВАТ «Миколаївцемент»


  1. Короткий опис бізнесу ВАТ «Миколаївцемент»


ВАТ "Миколаївцемент" створене в процесi приватизацiї майна Миколаївського цементно-гiрничого комбiнату згiдно з рiшенням Фонду державного майна України вiд 19 квiтня 1995 року. Поточна виробнича потужність становить 1 млн. 450 тис. тонн цементу Випускає цемент трьох марок, в т.ч. марка "ПЦ І 500", тарований по 50 кг і навальний. Кількість працівників – 679 осіб. Займає близько 10% національного ринку. Натуральний ринок складають Західні області України (в т.ч. Закарпаття) та частково Київський регіон.

1999 року ВАТ « Миколаївцемент», перебуває у складі Групи "Лафарж", якій належить 99,3% акцій, яка є світовим лідером у виробництві будівельних матеріалів, зокрема, цементу, гіпсу, бетону й наповнювачів.

«Лафарж» - єдина компанія у галузі будматеріалів, яка у 2009 році, і вже 5 років поспіль, буде внесена до переліку 100 найбільш стабільних світових корпорацій.

ВАТ «Миколаївцемент» займається:

 • видобутком, виробництвом, переробкою та реалізацією цементної сировини;

 • виробництвом та реалізацією цементу, клінкеру, будівельної продукції;

 • виробництвом іншої власної продукції.

Цілі:

 • Довгострокові: відкриття нового цементного заводу;

 • Середньострокові:

 • перехід з газу на вугілля як палива в технологічному процесі;

 • вкладення інвестицій в поліпшення, модернізацію обладнання;

 • Короткострокові:

 • перехід з газу на вугілля як палива в технологічному процесі;

 • створення лабораторії для випробовування бетону та бетонних сумішей;


2.2 Характеристика виробничо-господарської діяльності
Для характеристики виробничо-господарської діяльності товариства, оцінимо динаміку за останні три роки таких показників, як обсяги виробництва та реалізації продукції (рис.2.5), собівартість (рис.2.6), прибуток (рис.2.7).


Рис. 2.5 Обсяги виробництва та реалізації продукції ВАТ «Миколаївцемент» за 2007-2009р.р.
Як бачимо з рис. 2.5. обсяги виробництва та реалізації продукції ВАТ «Миколаївцемент» у 2008 році помітно зросли (на 239085 тис.грн.) Та вже у 2009 році спостерігається спад такого росту майже на аналогічну суму – на 213098 тис.грн. Така ситуація виникла внаслідок впливу фінансової кризи на будівельну галузь України.


Рис.2.6 Обсяги собівартості реалізованої продукції ВАТ «Миколаївцемент» за 2007-2009 р. р.
З рис.2.6 видно, що у 2008р. собівартість реалізованої продукції ВАТ «Миколаївцемент», порівняно з 2007р., зросла на 134109 тис. грн. Це було пов’язано з зростанням обсягів виробництва, а також підвищенням ціни на газ, сума витрат на який становить 80% від суми усієї собівартості. Та вже у 2009р., порівняно з 2008р. собівартість реалізованої продукції знизилась на 79028 тис. грн., через зменшення обсягів продаж цементу, а також за рахунок запровадження вагомого інвестиційного проекту, що полягає у використанні різноманітних альтернативних джерел палива.


Рис. 2.7 Обсяги прибутку ВАТ «Миколаївцемент» за 2007 – 2009 роки
На рис.2.7 показано, що у 2008р., порівняно з 2007р. обсяги прибутку були значно більшими (на 30114 тис.грн.) Та вже у 2009 році, порівняно з 2008р. обсяг чистого прибутку скоротився у 2,5 рази. Така тенденція спричинена зниженням попиту на цемент через замороження будівельної галузі у зв’язку з фінансовою кризою.


  1. Аналіз показників, які найповніше відображають стан товариства за 2007-2009р.р
 1. Рентабельність – поняття, що характеризує економічну ефективність виробництва, за якої підприємство за рахунок грошової виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) повністю відшкодовує витрати на її виробництво й одержує прибуток як головне джерело розширеного відтворення. Розрахунок коефіцієнтів рентабельності поданий у таблиці 2.1


Таблиця 2.1

Показники рентабельності ВАТ «Миколаївцемент» за 2007-2009р.р

Показники

Період, роки

Нормативне значення

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

1. Коефіцієнт чистої рентабельності активів


0,32


0,26


0,09

> 0 (збільшення)

2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу


0,39


0,35


0,13

> 0 (збільшення)

3. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності


0,19


0,18


0,16

> 0 (збільшення)

4. Коефіцієнт рентабельності продукції за собівартістю її реалізації


0,50


0,44


0,24

> 0 (збільшення)


Як видно з табл. 2.1 у 2009 році, порівняно з 2008 р. показники рентабельності зменшились у 2,5 рази, та порівняно з 2007 р. у 3,5 рази. Це свідчить про зниження прибутковості інвестованого в активи капіталу (коефіцієнт чистої рентабельності активів зменшився на 65% ), прибутковості інвестованого в товариство капіталу з позицій його власників (коефіцієнт рентабельності власного капіталу зменшився на 63 %) , прибутковості основної діяльності (коефіцієнт рентабельності основної діяльності знизився на 12 %), прибутковості продукції за собівартістю її реалізації (коефіцієнт знизився на 45 %).

 1. Для того щоб встановити здатність підприємства відповідати за своїми зобов’язаннями слід розрахувати показники ліквідності. Розрахунок наводиться в таблиці 2.2


Таблиця 2.2

Показники ліквідності ВАТ «Миколаївцемент» за 2007-2009р.р.

Показники

Період, роки

Нормативне значення

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,75

0,12

0,23

0,2-0,35 (збільшення)

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,87

0,24

0,95

0,7 – 0,8 (збільшення)

3. Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності

2,02

0,75

2,04

1-1,5 (збільшення)


Дані табл.2.2 свідчать про те, що ліквідність товариства у 2008 р. значно знизилась у порівнянні з 2007 р. і не відповідала нормативним значенням. Цю тенденцію вважають негативною, адже за таких умов товариство не було спроможним перетворити свої активи в гроші для здійснення необхідних поточних платежів, своєчасного погашення своїх зобов’язань. Та вже у 2009р. ситуація покращилась : коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився і відповідає нормативному значенню, а це означає, що товариство готове негайно ліквідувати поточну заборгованість. Коефіцієнт швидкої ліквідності, який показує скільки одиниць високоліквідних і швидколіквідних припадає на одиницю поточних зобов’язань, збільшився та навіть перевищує нормативне значення. Коефіцієнт загальної ліквідності значно перевищує нормативне значення, а це означає, що у товариства достатньо оборотних активів для погашення поточних зобов’язань протягом року.

 1. Для оцінки фінансової стійкості товариства використовують певну кількість відносних показників фінансової стійкості, які наведені у табл 2.3.


Таблиця 2.3

Показники фінансової стійкості ВАТ «Миколаївцемент» 2007-2009р.р

Показники

Період, роки

Нормативне значення

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

Коефіцієнт автономії

0,83

0,68

0,78

> 0,5

Коефіцієнт фінансової залежності

1,21

1,47

1,28

< 1

Коефіцієнт довгострокової фінансової стійкості

0,83

0,68

0,88

Збільшення

Коефіцієнт фінансування

0,21

0,47

0,28

0,7 - 1

Як видно з табл. 2.3, значення показників фінансової стійкості ВАТ «Миколаївцемент» у 2009 році дещо покращились. Коефіцієнт автономії становить 0, 78 і перевищує нормативне значення, що свідчить про можливість товариства виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів, тобто її незалежність від позикових джерел. Коефіцієнт фінансової залежності знизився, що також вважається позитивним для товариства, адже це свідчить про фінансову незалежність. Збільшення значення коефіцієнт довгострокової фінансової стійкості свідчить про зростання частки майна, сформованої за рахунок власних коштів і довгострокових зобов’язань.

 1. Для більш повної характеристики фінансового стану часто використовують такі коефіцієнти : оборотності активів, оборотності кредиторської заборгованості та дебіторської заборгованості, власного капіталу. Оптимальним вважають таке співвідношення темпів зростання названих вище показників:


Тпз > Тдз > Таз > 100%,
де Тпз – темп зростання прибутку, Тдз – темп зростання доходу (виручки) від реалізації продукції, Таз – темп зростання вартості активів

Проте аналіз і оцінку ділової активності можна здійснювати і за динамікою загальних показників господарської діяльності (прибутком, обсягом активів та доходом), що і наведено в таблиці 2.4 та таблиці 2.5.
Таблиця 2.4 Динаміка загальних показників господарської діяльності ВАТ «Миколаївцемент» 2007-2008рр.

Показники

Період, роки

Темп зростання, %

2007

2008

1

2

3

4

Середньорічна вартість активів, тис.грн.

284 491,6

466 360

163,92

Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис.грн.

593 071

832 156

140,31

Чистий прибуток, тис.грн.

92 107,1

122 221

132,69

Як видно з табл. 2.4, показники співвідношення темпів зростання основних абсолютних характеристик ділової активності товариства у 2008 р., порівняно з 2007р. не є оптимальними, адже темпи зростання доходу від реалізації продукції більші за темпи зростання чистого прибутку, а темпи зростання середньорічної вартості активів більші ніж темпи зростання доходу. ( 132,69 < 140,31 < 163,93 > 100% ). А отже за кожну гривню додатково вкладеного капіталу товариство не отримує більше, ніж одну гривню віддачі. Майно товариства використовується менш ефективно.
Таблиця 2. 5

Динаміка загальних показників господарської діяльності ВАТ «Миколаївцемент» 2008-2009рр

Показники

Період, роки

Темп зростання,%

2008

2009

1

2

3

4

Середньорічна вартість активів, тис.грн.

466 360

583 209

125,06

Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис.грн.

832 156

619 058

74,39

Чистий прибуток, тис.грн.

122 221

53 779

44,01


Я
1   2   3

Схожі:

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА...
Стратегічне мислення, розуміння сутності процесу формування стратегії підприємства та уміння складати та аналізувати стратегічний...

Розділ Теоретичні аспекти формування витрат підприємства
...

Дипломные работы Тема: АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ У СТРАТЕГІЧНОМУ ВИБОРІ
Що є метою процесу формування стратегії і яка послідовність процесу формування стратегії?

ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «Удосконалення формування розподілу прибутку...
РОЗДІЛ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

«ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА»
Трудовий потенціал, що є здатним до розвитку, перетворює людину у найважливіший ресурс виробництва: продуктивність праці, мотивація...

План : Вступ. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності...
Також треба звернути увагу на розгляді тактичних і стратегічних методах макроекономічного планування. Необхідно зразу відзначити,...

Розділ Теоретичні аспекти формування інвестиційної політики торгівельного підприємства

КУРСОВА РОБОТА
Завдання – дослідити основні фактори, що впливають на формування стратегії виробничого підприємства. Предметом дослідження є умови...

Вступ
Розділ Проблеми та напрями підвищення ефективності формування та використання ресурсів підприємства

Розділ І. Поняття підприємства
Розділ ІІ. Теоретичні й методологічні основи характеристики підприємства як соціально-економічної системи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка