Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10-11 класи. Академічний рівень. Київ, 2010


Скачати 196.41 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10-11 класи. Академічний рівень. Київ, 2010
Дата30.03.2013
Розмір196.41 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Фізика > Документи
Погоджено

“____” вересня 2011 року

Заступник директора__________О.Якимчук

Календарно-тематичне планування

на 2010-2011 навчальний рік

10-А клас. Фізика. (3 години на тиждень, 70 год.)

  1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10-11 класи. Академічний рівень . Київ, 2010.


2. Фізика. 10кл. Академічний рівень: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів : рівень стандарту / В.Г.Бар’яхтар, Ф.Я.Божинова. — Х.: «Ранок», 2010. — 256 с.: іл.
ДатаЗміст навчального

матеріалуД/з

Примітки

Вступ. 2 години


1

5.09

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки вимірювання.

§1,2,3 підготувати презентації
2

7.09

Математика – мова фізики. Скалярні та векторні величини. Дії з векторами. Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови.

§4
Розділ 1. Кінематика. 18 годин

3

7.09

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху.

§§5,6
4

12.09

Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху.

§7
5

14.09

Розв'язування задач на застосування рівняння рівномірного прямолінійного руху.6

14.09

Закон додавання швидкостей. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.

§8. Завдання ст.74
7

19.09

Розв'язування задач на застосування графіків рівномірного прямолінійного руху.8

21.09

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість.

§9
9

21.09

Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного руху.

§§10,11
10

26.09

Розв'язування задач на застосування рівнянь швидкості тіла та пройденого шляху під час рівноприскореного руху.11

28.09

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

Вивчити конспект
12

28.09

Контрольна робота №1 з теми «Кінематика».Тематичне оцінювання 1

13

3.10

Інструктаж з БЖД до лр№1. Лабораторна робота № 1. «Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху».14

5.10

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.

§12
15

5.10

Розв'язування задач на застосування рівняння руху під час вільного падіння тіл.16

10.10

Рівномірний рух по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість. Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення.

§§13,14
17

12.10

Розв'язування задач на застосування рівнянь рівномірного руху по колу.18

12.10

Розв'язування задач підвищеної складності з теми «Кінематика»19

17.10

Узагальнення та систематизація знань

з теми «Кінематика».

Завдання ст.75
20

19.10

Контрольна робота №2 з теми «Кінематика».Тематичне оцінювання 2

Розділ 2. Основи динаміки. 24годин + 1 година резерв

21

19.10

Корекція знань, вмінь і навичок. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці.

§16, ст. 85
22

31.10

Вимірювання сил. Додавання сил.23

2.11

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку.

§15
24

2.11

Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона.

§§17,18
25

7.11

Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.

§19
26

9.11

Розв’язування задач на застосування

законів Ньютона.

ст.156 (1)
27

9.11

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала.

§20
28

14.11

Сила тяжіння. Вага і невагомість.

§§21-22,26
29

16.11

Розв’язування задач30

16.11

Рух тіла, кинутого вертикально вгору.31

21.11

Рух тіла, кинутого горизонтально.32

23.11

Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.33

23.11

Контрольна робота №3 з теми «Динаміка»Тематичне оцінювання 3

34

28.11

Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.).

§23
35

30.11

Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга.36

30.11

Інструктаж з БЖД до лр №4. Лабораторна робота №4. «Вимірювання жорсткості пружного тіла».37

5.12

Розв’язування задач на застосування закону Гука.38

7.12

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

§27
39

7.12

Рух тіла під дією кількох сил.40

12.12

Розв’язування задач41

14.12

Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння.

§29
42

14.12

Розв’язування задач з теми “Динаміка”.43

19.12

Розв’язування задач підвищеної складності з теми “Динаміка”.44

21.12

Узагальнення та систематизація знань

з теми “Динаміка”.45

21.12

Контрольна робота №4 з теми «Динаміка»Тематичне оцінювання 4

Семестрове оцінювання


ІІ семестр
ДатаЗміст навчального

матеріалуД/з

Примітки

Розділ 3. Закони збереження в механіці. 10 годин

46

11.01

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

§31
47

11.01

Розв'язування задач на застосування закону збереження імпульсу48

16.01

Реактивний рух

§32
49

18.01

Механічна робота. Потужність.

§33
50

18.01

Механічна енергія. Кінетична енергія.

§34
51

23.01

Потенціальна енергія. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах. Повна механічна енергія.

§35
52

25.01

Закон збереження енергії.

§35
53

25.01

Абсолютно пружний удар двох тіл

§36
54

30.01

Контрольна робота №5 з теми «Закони збереження в механіці».Тематичне оцінювання 5

Розділ 4. Механічні коливання й хвилі. 8 годин

55

1.02

Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Амплітуда, період і частота коливань.

§38
56

1.02

Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.

§39
57

6.02

Пружинний маятник та період його коливань

§40
58

8.02

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Перетворення енергії під час коливань пружинного та математичного маятників.

§41
59

8.02

Інструктаж з БЖД до лр№6. Лабораторна робота № 6. «Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань».

§41
60

13.02

Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. (Автоколивання)

§42, 43, (44)
61

15.02

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та повздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль.

§45
62

15.02

Контрольна робота №6 з теми «Механічні коливання й хвилі».Тематичне оцінювання 6

Розділ 5. Релятивістська механіка (4 год)

63

20.02

Постулати спеціальної теорії відносності
64

22.02

Релятивістський закон додавання швидкостей
65

22.02

Наслідки постулатів СТО
66

27.02

Закон взаємозв’язку маси та енергії
Узагальнюючі заняття (2 год)

67

29.02

Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.68

29.02

Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки.МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Розділ 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл (18 год)

69

5.03

Основні положення молекулярно­-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.70

7.03

Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро.71

7.03

Вимірювання швидкості руху молекул. (Дослід О.Штерна.) Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини.72

12.03

Модель ідеального газу. Газові закони.73

14.03

Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.74

14.03

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.75

19.03

Ізопроцеси. (Зрідження газів, їх отримання і використання.)76

21.03

Інструктаж з БЖД до лр №7. Лабораторна робота №7. «Дослідження одного з ізопроцесів».77

21.03

Розв'язування задач з теми78

2.04

Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння.79

4.04

Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря.80

4.04

Інструктаж з БЖД до лр №8. Лабораторна робота №8. «Вимірювання відносної вологості повітря».81

9.04

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.82

11.04

Будова й властивості твердих тіл.83

11.04

Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія кристалів. (Утворення кристалів у природі.)84

16.04

Рідкі кристали та їхні властивості. Застосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості і застосування. (Наноматеріали.)85

18.04

Узагальнення та систематизація знань

з теми “Властивості газів, рідин, твердих тіл ”.86

18.04

Контрольна робота №7 з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл»Тематичне оцінювання 7

Розділ 2. Основи термодинаміки (8 год)

87

23.04

Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. (Способи вимірювання температури.)88

25.04

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.89

25.04

Теплоємність.90

30.04

Робота й кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу.91

7.05

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.92

14.05

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. (Двигун внутрішнього згоряння. Дизель.)93

16.05

Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.94

16.05

Контрольна робота №8 з теми «Основи термодинаміки»Тематичне оцінювання 8

Узагальнюючі заняття (2 год)

95

21.05

Розвиток теплоенергетики.96

23.05

Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів.Фізичний практикум (6 год)

97

23.05

Інструктаж з БЖД до лрп№1. Лабораторна робота № 1. «Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху».98
Інструктаж з БЖД до лрп№2. Лабораторна робота № 2. «Дослідження вільного падіння тіл».99
Інструктаж з БЖД до лрп№3. Лабораторна робота № 3. «Дослідження пружних властивостей тіл».100
Інструктаж з БЖД до лрп№4. Лабораторна робота № 4. «Визначення гальмівного шляху тіла та коефіцієнта тертя ковзання».101
Інструктаж з БЖД до лрп№5. Лабораторна робота № 5. «Дослідження нитяного маятника».102
Інструктаж з БЖД до лрп№6. Лабораторна робота № 6. «Дослідження коливань тіла на пружині».Семестрове оцінювання

Резерв (4 год)

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10-11...
Електроємність. Конденсатори та їхнє використання в техніці. Енергія електричного поля

Навчальна програма для 10-12 класів загальнеоосвітніх навчальних закладів Академічний рівень
Курсом „Загальна біологія" завершується вивчення шкільного предмета „Біологія" загальноосвітніх навчальних закладах

Календарно-тематичне планування на ІІ семестр 2012-2013 навчального року
Фізика. 10кл. Академічний рівень: підруч для загальноосвіт навч закладів : рівень стандарту / В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова. —...

Програма вступного фахового випробування з трудового навчання для...
«бакалавр» напряму підготовки 010103 Технологічна освіта складена на підставі «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів...

Затверджую
Фізика. 11кл. Академічний рівень. Профільний рівень : Підручник для загальноосвіт навч зал рівень стандарту / В. Г. Баряхтар, Ф....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ХІМІЯ
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма ПРИРОДОЗНАВСТВ О 5 К Л А С для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма вступного екзамену з іноземної мови створена з урахуванням...
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1)...

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи
Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів підготовлена робочою групою у складі

Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти і науки...
Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками” та з метою створення умов для оновлення...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка