НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для підготовки фахівців з напрямів: 050501 "Машинобудування" 100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Київ "Аграрна освіта" 2008


Скачати 253.53 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для підготовки фахівців з напрямів: 050501 "Машинобудування" 100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Київ "Аграрна освіта" 2008
Дата09.06.2013
Розмір253.53 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Біологія > Документи

УКРАЇНА


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА і ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВАКафедра фізіології сільськогосподарських тварин

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВАТИМЧАСОВА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни для

підготовки фахівців

з напрямів: 050501 "Машинобудування"

6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
у аграрних вищих навчальних закладах

ІІІ-ІV рівнів акредитації


Вінниця 2008МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛТИКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Департаментом аграрної освіти

науки та дорадництва

Міністерства агарної політики

України

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ТИМЧАСОВА

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для підготовки фахівців з напрямів:

6.050501 "Машинобудування"

6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"

Київ


"Аграрна освіта"

2008

УДК 636:371.24.114
Програму підготували:

Огороднічук Г.М., Бережнюк Н.А., Постернак Л.І. Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напрямів: 6.05050 "Машинобудування", 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва. – Вінниця : ВЦ ВДАУ, 2008.- 18 с.


Рецензенти:
кандидат технічних наук, доцент Любін М.В.

(Вінницький державний аграрний університет);
кандидат с.-г. наук, ст. науковий співробітник Чорнолата Л.П.

(Інститут кормів УААН).


Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота). Призначена для використання студентами з напрямів підготовки: 6.05050 "Машинобудування", 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва".

Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького державного аграрного університету

(протокол № від 200 року)

Зав. видавничим центром ВДАУ Романов О.М.
ЗМІСТ


Структура та характеристика навчальної дисципліни

5

Передмова

6

1. Структура курсу за кмсонп для навчальної дисципліни

7

2.Орієнтовна структура змісту навчальної дисципліни та орієнтовний розподіл навчального часу, год

8

3. Теоретичні заняття (лекції)

9

4. Самостійна робота студентів

14

5. Схема орієнтовного розподілу балів за модулями навчальної дисципліни

15

6. Шкала оцінки знань студентів

16

Список рекомендованої літератури

17


СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Напрями: 05505 "Машинобудування та матеріалообробка", 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва"

Спеціальності: 6.050501 «Машинобудування", 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Нормативна чи вибіркова вибіркова

Семестр 1,2

Кількість кредитів ECTS 1,5
Модулів (розділів, блоків змістових модулів) 2
Загальна кількість годин 54 (год)

Види навчальної діяльності та види навчальних занять і обсяги їх год.:

Лекції 18 (год.)

Практичні 16 (год.)

Самостійна робота 20 (год.)

Навчальна практика 36 (год.)

Форми підсумкових контрольних заходів диференційований залік

ПЕРЕДМОВАНавчальна дисципліна “Технологія виробництва продукції тваринництва” спрямована на формування у майбутніх фахівців системи знань з виробництва продукції тваринництва , умінь щодо раціонального вибору і ефективного застосування сільськогосподарської техніки з метою підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції.

Мета дисципліни – навчити студентів оцінювати продуктивні якості сільськогосподарських тварин, визначати потребу у кормах, оперувати показниками відтворення стада.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати стан та основні напрямки розвитку тваринництва в Україні, значення і біологічні особливості сільськогосподарських тварин, їх використання, поширення та потенціал продуктивності, технологію виробництва тваринницької продукції;

вміти удосконалювати технології у тваринництві, обґрунтовувати вибір засобів механізації певних виробничих умов, давати економічну оцінку машин на стадіях їх використання, розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат тваринницької продукції.

На вивчення дисципліни навчальним планом відведено 54 години, в тому числі 18 годин лекцій, 16 годин – практичних занять та 20 годин для самостійної роботи студентів.

Контроль знань та умінь студента проводиться у формі оцінювання виконання практичних робіт, проведення колоквіумів, аудиторного тестування, а також захисту заліку.

1. СТРУКТУРА КУРСУ ЗА КМСОНП ДЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ заліково-

го

кредиту

№ модуля

Назва змістового модуля

(назва теми)

Види навчальної дисципліни

Загальна кількість заходів/

годин

Кількість балів за кожний вид діяльності

Заліковий кредит І

54 год.

(1,5 кр.)

Модуль І

28год./0,8кр

ЗМ1. Основи фізіології, розведення та технології виробництва молока і яловичини.

Лекції

5/10

11

Практичні заняття

4/8

10

СРС

5/10

5

Контрольні заходи

2/0

2,5

Всього за модуль

16/28

51

Модуль ІІ

26год./0,7кр

ЗМ2 .Основи годівлі с. - г. тварин та технології виробництва яєць та м'яса птиці, вовни і баранини та свинини.

Лекції

4/8

9

Практичні заняття

4/8

8,7

СРС

5/10

5

Контрольні заходи

2/0

25

Всього за модуль

15/26

49

Всього за заліковий кредит

31/54

100

Заліковий кредит ІІ

5 днів

(1 кр)

Модуль ІІІ

36 год./1 кр

Практика з дисципліни

Навчальна (отрим.перв.проф. умінь і навичок з дисципліни) 20 б.


2. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ

НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ, ГОД


Вид навчальної діяльності студентів

Модуль (розділ, блок змістовних модулів)

Обсяг годин для окремих видів навчальних занять і

самостійної роботиназваназва

лекції

лаборант.

практ.

семін.

самостійна робота

разом

підг. до занять

індив. завдання

1.

Аудиторні заняття

1.1

ЗМ1. Основи фізіології розведення та технології виробництва молока і яловичини.

10
8


18

1.2.

ЗМ2 .Основи годівлі с. - г. тварин та технології виробництва яєць та м'яса птиці, вовни і баранини та свинини.

8
8


16

Всього годин

18
16


34

2

Навчальна практика
20

Всього годин


Всього годин з навчальної дисципліни

18
16


54


3.ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ
Завдання дисципліни “Технологія виробництва продукції тваринництва”, її роль і місце у системі підготовки фахівців спеціальностей “Машинобудування", "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва".

Сучасний стан виробництва продукції тваринництва та перспективи її збільшення. Значення господарств різних форм власності та розмірів у збільшенні виробництва продукції тваринництва, підвищенні її якості і зниженні собівартості.

Стан технічного оснащення галузі і основні завдання механізації та автоматизації на сучасному етапі. Роль механіка у забезпеченні механізації технологічних процесів.
3.1.Основи анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин

Система органів довільного руху. Органи дихання, травлення, молокоутворення, виділення, відтворення, кровообігу, внутрішньої секреції, шкіряний покрив, їх роль у підвищенні продуктивності і тривалості використання тварин.
3.2.Основи розведення сільськогосподарських тварин

Конституція тварин та її типи. Методи оцінки тварин за комплексом ознак (екстер’єр, інтер’єр, продуктивність). Вплив умов утримання на ріст і розвиток тварин.

Породи тварин, їх структура, класифікація. Методи розведення, їх біологічна сутність. Добір, його форми. Біотехнологія у тваринництві.

Вимоги до тварин в умовах промислової технології. Особливості селекційно-племінної роботи у тваринництві. Товарні та племінні господарства. Використання технічних засобів у племінній роботі та зоотехнічному обліку.

Програмування та облік виробництва продукції тваринництва. Використання комп’ютерної техніки для обліку та планування виробництва.
3.3.Основи годівлі сільськогосподарських тварин

Корми, їх класифікація і загальна характеристика. Поживність кормів. Особливості травлення сільськогосподарських тварин у різних видів. Способи обробки іі підготовки кормів до згодовування. Нормування годівлі тварин. Поняття про кормові раціони та їх балансування. Типи годівлі сільськогосподарських тварин.
3.4.Технологія виробництва молока

Біологічні та продуктивні особливості великої рогатої худоби. Породи молочного і комбінованого напрямків продуктивності. Вплив різних факторів та якість молока і продуктивність тварин.

Технологія виробництва молока на промисловій основі потоково-цехова система виробництва молока. Утримання годівля корів залежно від їх фізіологічного стану.

Вирощування молодняку великої рогатої худоби. Годівля та утримання телят у молочний період. Вирощування ремонтного і надремонтного молодняку в післямолочний період. Парування ремонтних телиць. Підготовка нетелів до отелення. Роздоювання первісток.

Способи доїння, зоотехнічні вимоги до них. Режим доїння. Типи доїльних апаратів та їх порівняльна характеристика способи обліку молока. Перспективи розвитку машинного доїння. Порядок здавання, приймання та розрахунку за здану продукцію.
3.5.Технологія виробництва яловичини
Значення яловичини в харчуванні людей та її хімічний склад. Шляхи збільшення виробництва яловичини. Породи корів м'ясного напрямку продуктивності. Теоретичні основи формування м'ясної продуктивності великої рогатої худоби.

Технологія виробництва яловичини у молочному та м’ясному скотарстві: вирощування молодняку в молочний та після молочний періоди. Відгодівля молодняку і дорослої худоби.

Особливості технології виробництва яловичини в м'ясному скотарстві. Реалізація худоби на м’ясопереробні підприємства, визначення її вгодованості. Способи розрахунків за неї.
3.6.Технологія виробництва свинини

Біологічні особливості свиней. Породи свиней за напрямом продуктивності та їх використання. Утримання кнурів, холостих, поросних і лактуючих маток. Вибір обладнання.

Вирощування поросят-сисунів. Обладнання для створення мікроклімату – ультрафіолетове та інфрачервоне опромінення тварин. Вирощування відлучених поросят і ремонтного молодняку. Відгодівля свиней у приватних та підсобних господарствах. Види відгодівлі свиней.

Виробництво м’яса свинини у спеціалізованих господарствах. Технологічний процес організації виробництва на фермах промислового типу різної потужності. Енергозберігаючі технології виробництва свинини.
3.7.Технологія виробництва продукції вівчарства

Біологічні особливості овець. Класифікація порід за напрямом продуктивності. Технологія утримання. Основне обладнання та засоби механізації, їх використання.

Фізико-механічні та технологічні властивості вовни.

Відтворення стада та техніка розведення овець, їх статева і господарська зрілість. Строки використання маточного поголів’я.

Організація проведення стрижки овець: стригальні пункти, їх обладнання. Типи стригальних машинок. Поточні лінії стрижки овець, класування, пакування та маркірування вовни, її облік, зберігання та транспортування. Способи купання овець: стаціонарні та пересувні ванни і установки, їх будова і робочий процес. Утримання овець в літній та зимовий періоди, установки для доїння овець.
3.8.Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості птиці. Перспективи розвитку птахівництва. Технологія виробництва курячих яєць, комплектування, годівлі і утримання батьківського стада, інкубація яєць, вирощування ремонтного молодняку, утримання і годівля курок-несучок. Способи збирання яєць.

Технологія виробництва м’яса сільськогосподарської птиці. Забій птиці. Організація годівлі, утримання птиці, забій та обробка птиці.

Таблиця 1

Орієнтовний розподіл лекційних занять з курсуп/п

Назва теми

Кількість годин

Змістовий модуль 1. Основи фізіології, розведення та технології виробництва молока і яловичини

1

Основи фізіології сільськогосподарських тварин.

2

2

Походження сільськогосподарських тварин .Ріст і розвиток.

2

3

Генетичні основи розведення.

2

4

Класифікація і характеристика кормів.

2

Змістовий модуль 2. Основи годівлі с. - г. тварин та технології виробництва яєць та м'яса птиці, вовни і баранини та свинини

5

Технологія виробництва молока.

2

6

Технологія виробництва яловичини.

2

7

Технологія виробництва свинини.

2

8

Технологія виробництва вовни та баранини.

2

Всього

16


Таблиця 2.

Орієнтовний розподіл практичних занять з курсуп/п

Назва теми

Кількість годин

Змістовий модуль 1. Основи фізіології, розведення та технології виробництва молока і яловичини

1

Система органів довільного руху та кровообігу у тварин.

2

2

Будова кишково-шлункового тракту. Особливості тралення у різних видів сільськогосподарських тварин.

2

3

Ріст та розвиток тварин. Способи його визначення.

2

4

Визначення норм годівлі та складання раціонів для різних видів сільськогосподарських тварин.

2

Змістовий модуль 2. Основи годівлі с. - г. тварин та технології виробництва яєць та м'яса птиці, вовни і баранини та свинини

5

Облік молочної продуктивності сільськогосподарських тварин.

2

6

Технологія виробництва яєць та м'яса птиці.

2

7

Розрахунок економічної ефективності використання свиноматок.

2

Всього

16


4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Модуль

Підготовка до навчальних занять

(Методичне забезпечення)

Виконання індивідуальних завдань (перелік тем індивідуальних завдань)

1. Основи фізіології, розведення та технології виробництва молока і яловичини

Огороднічук Г.М., Бережнюк Н.А., Постернак Л.І. та ін. Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів факультетів економіки і підприємства спеціальність 6.050100)та менеджменту (спеціальність 6.050200)
С. 18-21

1.Облік м'ясної продуктивності сільськогосподарських тварин.

Там же, С. 21-29.

2.Оцінка тварин за походженням. Оцінка плідників за якістю нащадків. Мічення тварин.

Там же, С. 30-32.

3..Зоотехнічний та племінний облік у тваринництві

Там же, С. 33-37.

4.Хімічний склад кормів, перетравність поживних речовин. Облік та оцінка якості грубих та соковитих кормів.

2. Основи годівлі с. - г. тварин та технології виробництва яєць та м'яса птиці, вовни і баранини та свинини

Там же, С. 65-67.

1.Типи волокон, технологічні властивості вовни, будова руна.

Там же, С. 79-80.

2.Робоча продуктивність коней. Використання медоносної бази.


5. Схема орієнтовного розподілу балів за

модулями навчальної дисципліни

Вид контролю

Модуль

Тема

Аудиторні

заняття (підготовка

та виконання)

Виконання індивідуальних завдань (ОР, реферат, РГР,

РР та ін.)

Модульний (змістово-модульний) контроль

Всього балів

1

2

3

4

5

6

7

Поточний контроль

1

Основи анатомії та фізіології сільськогосподарських тварин

2.8

1,71.2.Розведення сільськогосподарських тварин

2,8

1,71.3.Технологія виробництва молока

2,8

1,71.4.Технологія виробництва яловичини

2,8

1,71.5.Характеристика галузі конярства

2,8

2Всього за модуль

14

8,8

15

37,8

2

2.1.Класифікація та характеристика кормів

2,8

1,52.2.Технологія виробництва яєць та м'яса птиці

2,8

1,52.3.Технологія виробництва вовни та баранини

2,8

1,52.4.Технологія виробництва свинини

2,8

1,5Всього за модуль

11,2

6

15

32,2

Всього за поточний контроль*

25,2

14,8

30

70

Підсумковий контроль диференційований залік, екзамен)
30

Разом

100

* максимально можлива кількість балів

6. Шкала оцінки знань студентів


За

шкалою ECTS

За національною шкалою (залік)

Рейтингова оцінка за шкалою навчального закладу (абсолютна кількість балів за дисципліну)


А

Зараховано

90…100

В

Зараховано

82…89

С

Зараховано

74…81

D

Зараховано

64…73

E

Зараховано

60…63

FX

Незараховано (із можливістю повторного складання)

35…59

F

Зараховано (із обов'язковим повторним курсом навчання)

1…34


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Вертійчук А.І., Маценко М.І. Технологія виробництва продукції тваринництва. - К.: Урожай, 1995. - 373 с.

 2. Кулик М.Ф. та ін. Основи технології виробництва продукції тваринництва. – К.: Сільгоспосвіта, 1994. – 432 с.

 3. Технологія виробництва продукції тваринництва: Підручник / О.Т.Бусенко, В.Д.Столюк, О.Й.Могильний та ін.; За ред. О.Т.Бусенка. – К.: Вища освіта, 2005. – 496 с.Додаткова

 1. Арзуманян Е.А. Животноводство. – М.: Колос, 1991. – 512 с.

 2. Арзуманян Е.А. и др. Скотоводство. – М.: Колос, 1984. – 399 с.

 3. Александров В.А. и др. Практикум по животноводству. – М.: Колос, 1984. – 256 с.

 4. Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 1990. – 624 с.

 5. Бусенко О.Т., Столюк В.Д., Штомпель М.В. та ін. Технологія виробництва продукції тваринництва: Підручник / За ред. О.Т.Бусенка. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 432 с.

 6. Георгиевский В.М. Практикум по животноводству. – М.: Колос, 1984. – 253 с.

 7. Довідник з технології та менеджменту в тваринництві / За ред.проф. Ю.Д.Рубана. – Харків: Еспада, 2002. – 572 с.

 8. Ібатуллін І.І., Панасенко Ю.О., Кононенко В.К. та ін. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. – К., 2000. – 371 с.

 9. Калашников А.П. и др. Кормление сельскохозяйственных животных. – М.: Россельхозиздат, 1988.

 10. Калашников А.П., Клейменов Н.И. и др. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 1985. – 356 с.

 11. Левин А.Б. Основы животноводства и кормопроизводства. – М.: Агропромиздат, 1987. – 255 с.

 12. Лановська М.Г., Черненко Р.М., Шатковська Г.Г. Тваринництво. - К.: Вища школа, 1993. - 335 с.

 13. Ноздрін М.Т., Карпусь М.М., Караващенко В.Ф. та ін. Деталізовані норми годівлі сільськогосподарських тварин. – К.: Урожай, 1991. – 344 с.

 14. Петухова Е.А. Практикум по кормлению сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромизлат, 1990. – 235 с.

 15. Поляков И.И., Антиох Г.Г. Основы животноводства. - М.: Колос, 1980. - 288 с.

 16. Солдатов А.И. и др. Основы животноводства. – М.: Агропромиздат, 1988. – 287 с.

 17. Тваринництво / За ред. А.М.Жадана. – К.: Урожай, 1982. – 256 с.


Навчальне виданняТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА


Тимчасова програма навчальної дисципліни

для підготовки фахівців з напрямів:

6.050501 "Машинобудування"

6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації


Програму підготували: кандидати с.-г. наук, доценти

Огороднічук Галина Михайлівна

Бережнюк Наталья Анатоліївна

Постернак Леонід Іванович


Рецензенти: кандидат технічних наук, доцент Любін М.В.

(Вінницький державний аграрний університет);

кандидат с.-г. наук, ст. наук. співр. Чорнолата Л.П.

(Інститут кормів УААН).


Підписано до друку “___”__________2008 року

Формат А5 (148,5х210 мм)

Ум.-друк. арк. 0,7. Тираж 5 прим.

Зам. № ______


Віддруковано у ВЦ ВДАУ

вул. Сонячна, 3, с. Агрономічне Вінницького району

Вінницької області


Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма складена на основі тимчасової програми навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напрямів: 050501 “Машинобудування”,...

ЗАТВЕРДЖУЮ
«Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» з напряму 100102 «Процеси, машини та...

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Вінниця 2010
Автомобілі і транспортний менеджмент” ВНТУ Біліченко В. В., д т н., професор кафедри „Експлуатації МТП та технічного сервісу машин”...

РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни "Аналіз технологічних систем" (нормативний...
Аналіз технологічних систем" із спеціальності 055003 – "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва", затверджена...

ЗАТВЕРДЖУЮ
«Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», затвердженої департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства...

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0101 «Педагогічна освіта»...

ЗАТВЕРДЖУЮ
«Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної...

Форма № Н 03 БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ
Робоча програма навчальної дисципліни «Країнознавство» для студентів галузей підготовки: 0101 – Педагогічна освіта, 0203 – Гуманітарні...

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Спеціальність 092500 “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва “

ЗАТВЕРДЖУЮ
«Обладнання переробних та харчових виробництв, 05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка