ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 334.5 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка3/3
Дата08.06.2013
Розмір334.5 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Біологія > Документи
1   2   3


5. Теми практичних занять (заочна форма навчання)
з/п


Назва теми

Кількість

годин

1.

Реакція середовища.і методи визначення рН розчинів. Буферні розчини. Вязкість рідин. Явища сорбції.

2

2.

Біохімія та обмін вуглеводів, ліпідів та білків.


2

3.
Біохімія вітамінів

2

4.
Біохімія ферментів

2

5.

Біохімія нервової тканини. Аналіз крові (клінічний і біохімічний). Біохімія сечі.

2

6.

Біохімія молока. Біохімія яєць і яєчної продуктивності.


2

Всього


12


6. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

2

3

1

Значення фізколоїдної хімії в біології, медицині, ветеринарії.

Агрегатний стан речовин (гази, рідини і тверді тіла) і їх характеристика

1

2

Джерела утворення Н+- і ОН- _- іонів в організмі тварин Кислотно-лужна рівновага. рН основних біологічних рідин.

1

3

Механізм дії буферних систем. Буферні системи крові.

Роль дихального центру, легень і нирок в регуляції кислотно-лужної рівноваги у тварин.

2

4

Значення осмотичного тиску для біологічних процесів.

Використання гіпер-, гіпо- і ізотонічних розчинів у тваринництві

1

5

Дисперсні системи та їх класифікація і характеристика.

1

6

Характеристика колоїдних розчинів. Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних розчинів. Прикладні аспекти колоїдних розчинів у біохімії.

1

7

В’язкість рідин і її практичне використання у біології. Вико-ристання адсорбції, абсорбції і елюції в прикладних аспектах.

1

8

Використання центрифугування в біології і біохімії

1

9

Історія розвитку біохімії. Місце біохімії в системі біологічної освіти. Матеріали і методи біохім. досліджень. Хімічний склад тваринного організму.

2

10

Класифікація вуглеводів. Основні представники моно- і дисахаридів, їх біохімічна роль. Біохімічна роль крохмалю, клітковини, глікогену і хітину. Особливості перетравлення полісахаридів у жуйних тварин.

2

11

Перетравлення і всмоктування нейтральних жирів у шлунково-кишковому тракті тварин. Біологічна і біохімічна цінність ненасичених жирних кислот в організмі тварин.

Регуляція ліпідного обміну. Патологія.

2

12

Загальна характеристика нуклеїнових кислот. Біохімія пухлинного росту.

1

13

Хімічний склад білків. Етапи синтезу білка. Незаміниі амінокислоти і їх біохімічна роль. Проміжний обмін білків.

Регуляція білкового обміну. Патологія.

2

14

Значення окремих макро-і мікроелементів для життєдіяльності організму. Регуляція мінерального обміну. Патологія.

1

15

Значення та розподіл води в організмі. Біологічне значення води.

Регуляція водного обміну. Патологія.

2

16

Загальна характеристика та біологічне значення вітамінів. Класифікація вітамінів.

2

1

2

3

17

Вільні радикали. Система антиоксидантного захисту організму.

2

18

Історія вчення про ферменти. Значення ферментів у с.господарстві, зоотехнії, ветеринарії.

2

19

Загальна характеристика гормонів. Гормоноїди.

Гормональні препарати у тваринництві і ветеринарії.

2

20

Розвиток вчення про біологічне окислення. Дихальний ланцюг мітохондрій.

1

21

Обмін речовин як єдине ціле. Взаємозв’язок між різними видами обміну

1

22

Хімічний склад нервової тканини. Біохімічна характеристика стовбурових клітин і їх прикладні аспекти

2

23

Фізико-хімічні властивості крові. Хімічний склад крові.

Хімічний склад сечі здорових та хворих тварин.

2

24

Загальна характеристика функцій печінки. Хімічний склад печінки. Особливості функціонального стану печінки.

1

25

Хімічний склад м’язової тканини. Хімічний склад м’яса. Біосинтез основних частин м’яса. Біохімічні зміни у м’ясі після забою.

1

26

Загальна характеристика молочної залози і молока. Молоко як полідисперсна система.

1

27

Біохімія меду. Фальсифікація меду.

2

28

Біохімія шкіри і вовни.

2

29

Біохімія яєць і яєчної продуктивності.

2

Разом

44


7. Індивідуальні завдання
1. Підготовка доповіді з проблемних питань курсу за вибором студента.

2. Розробка проекту підвищення продуктивності тварин та птиці.

3. Розвязання ситуаційних задач за аналізом крові та сечі тварин (людини).

4. Розробка заходів покращення та контролю якості продукції тваринництва.

8. Методи навчання
Бесіда, співбесіда, пояснення, інноваційні методи з використанням мультимедійних презентацій.
9. Форми контролю
Опитування

Захист теми

Тестування

Перевірка конспектів

Реферативні повідомлення

Модульна контрольна робота.


10. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2
100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8


3

4

4

4

3

4

4

4

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

3

4

4

4

5

5

5

5

5

30

екзамен

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення
1. Коберська В.А., Єрмішев О.В. Біологічна хімія з основами фізичної і колоїдної хімії / Методичний посібник.– Вінниця: ВНАУ, 2011.– 84 с.

2. Коберська В.А., Єрмішев О.В. Біологічна хімія з основами фізичної і колоїдної хімії / Методичний посібник (модуль ІІ).– Вінниця: ВНАУ, 2011.– 267с.

3. Коберська В.А., Єрмішев О.В. Біологічна хімія з основами фізичної і колоїдної хімії / Методичний посібник (модуль ІІІ).– Вінниця: ВНАУ, 2012.– 129 с.

4. Коберська В.А., Маслоїд А.П. Словник-довідник з біохімії – Вінниця: ВНАУ, 2012. – 87 с.

12. Рекомендована література

Базова


 1. Біологічна хімія. Тести та ситуаційні задачі. / За ред. О.Я. Склярова. – Львів: Світ, 2006.

 2. Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Левченко та ін. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

 3. Губський Ю.І. Біологічна хімія. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

 4. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія. Вінниця. «Нова книга». – 2007, 494 с.

 5. Каданер Ю.І. Фізична і колоїдна хімія – К.: Вища школа, 1982. –284 с.

 6. Кононский А.И. Физическая и коллоидная химия – К.: Вища школа, 1986. – 312 с.

 7. Кононський О.І. Біохімія тварин – К.: Вища школа, 1994. – 439 с.

 8. Мельничук Д.О., Захаренко М.О., Шабельник М.М. та ін. Методичні вказівки по вивченню курсу «Біологічна хімія з основами фізичної та колоїдної хімії». – К. : Вид. УСГА. – 1993. – 40 с.

 9. Скоробагатий Я.П., Федорко В.Ф. Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів. Фізична і колоїдна хімія та фізико-хімічні методи дослідження.- Л.: Компакт – ЛВ, 2007. – 248 с.

 10. Чанг Р. Физическая химия с приложениями к биологическим системам. – М.: Мир. – 1980. – 662 с.


Допоміжна


 1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. – М.: Медицна, 1990.

 2. Вороніна Л.М., Десенко В.Ф., Мадієвська Н.Н.та ін. Біологічна хімія. – Харків: Основа, 2000.

 3. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

 4. Николаев А.Я. Биологическая химия. – М.: Высшая школа, 1989.

 5. Равич-Щебро М.И. Физическая и коллоидная химия. – М.: Высшая школа, 1975.

 6. Савицкий И.В. Биологическая химия. – Киев: Вища школа, 1982.

 7. Физическая и коллоидная химия. Методические разработки лабораторно-практическим занятиям для студентов ветеринарных и зоотехнических факультетов – Белая Церковь, СХИ, 1983 – 58 с.

13. Інформаційні ресурси


 1. Презентації лекційного курсу (персональний кабінет викладача).

 2. Тестові завдання (внутрішній сайт ВНАУ).

 3. Методичні розробки (внутрішній сайт ВНАУ).
1   2   3

Схожі:

                                                                ...
Начальник управління з питань        Голова Донецького обласного      

"ЗАТВЕРДЖУЮ" " ЗАТВЕРДЖУЮ "
Держмолодьспортом за поданням Федерації України зі спортивної аеробіки і фітнесу (далі Федерація)

«ЗАТВЕРДЖУЮ» «ЗАТВЕРДЖУЮ» Генеральний директор АТ «ПЛАСКЕ»
Це технічне завдання (далі – ТЗ) розроблено у відповідності з вимогами ДСТУ 34. 602-89 і є основним документом, що визначає вимоги...

РОЗКЛАД ЗИМОВОЇ «Затверджую» ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ
«Затверджую» ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ І семестр 2013-2014 Перший проректор ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ

”Затверджую”

ЗАТВЕРДЖУЮ

”Затверджую”

ЗАТВЕРДЖУЮ
Вступ

Затверджую 1 семестр 20 13 -201 4 н р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка